Ve­se­la kri­ti­ka VI­ŠE KLA­SE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na HBO GO po­če­la se pri­ka­zi­va­ti se­ri­ja “Pa­trick Mel­ro­se” ko­ja je nas­ta­la pre­ma ro­ma­ni­ma Edwar­da St. Aubyna u ko­ji­ma ve­se­lo kri­ti­zi­ra bri­tan­sku vi­šu kla­su dok pra­ti­mo bol­nu odi­se­ju glav­nog li­ka od du­bo­ko tra­uma­tič­nog dje­tinj­stva i ovis­nos­ti u odras­loj do­bi do ko­nač­nog opo­rav­ka i is­kup­lje­nja. Be­ne­dict Cum­ber­bat­ch glu­mi nas­lov­ni lik, aris­to­kra­ta i plej­bo­ja ko­ji se tru­di po­pra­vi­ti šte­tu na­ne­se­nu oče­vim zlos­tav­lja­njem i maj­kom ko­ja je pre­šut­no odo­bra­va­la tak­vo po­na­ša­nje. Hu­mo­ris­tič­na sa­ga s dra­ma­tič­nim obra­tom do­ga­đa se na ju­gu Fran­cu­ske u šez­des­ti­ma, u raz­vrat­nom New Yor­ku osam­de­se­tih i tre­zve­noj Bri­ta­ni­ji s po­čet­ka 21. sto­lje­ća. Sva­ka epi­zo­da od šez­de­set mi­nu­ta po­sve­tit će se jed­nom od pet ro­ma­na te pra­ti­ti ne­ko­li­ko slo­že­nih i in­ten­ziv­nih da­na u Pa­tric­ko­vu ži­vo­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.