De­set naj­bo­ljih

U LOVU NA ZLATNU ARENU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Pred­stav­ljen je pro­gram Pul­skog film­skog fes­ti­va­la ko­ji ove go­di­ne sla­vi 65 go­di­na pos­to­ja­nja, a odr­žat će se od 14. do 22. sr­p­nja. U hr­vat­skom pro­gra­mu za na­gra­de kon­ku­ri­ra 15 nas­lo­va, od ko­jih je de­set hr­vat­skih fil­mo­va i pet ko­pro­duk­ci­ja. U Are­ni će se pre­mi­jer­no pri­ka­za­ti “Alek­si” Bar­ba­re Ve­ka­rić, “Dom” Da­ria Ple­ića, “La­da Ka­men­ski” Sa­re Hri­bar i Mar­ka Šan­ti­ća, “Do kra­ja smr­ti” An­đe­la Jur­ka­sa, “Za ona do­bra sta­ra vre­me­na” Edu­ar­da Ga­li­ća, “Du­bo­ki re­zo­vi” Fi­li­pa Pe­ru­zo­vi­ća, Fi­li­pa Moj­ze­ša i Du­brav­ke Tu­rić, “Ma­li” An­to­ni­ja Nu­ića te re­priz­no fil­mo­vi “Eg­zor­ci­zam” Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća, “Co­mic Sans” Ne­vi­ja Ma­ra­so­vi­ća i “Osmi po­vje­re­nik” Iva­na Sa­la­ja, dok će se iz­van kon­ku­ren­ci­je pri­ka­za­ti “Ka­me­le­on” Di­ne Ko­sa i Fra­na Ba­run­či­ća. Uz du­go­me­traž­ni film, pro­gra­mu ne­će ne­dos­ta­ja­ti pre­mi­je­re pr­vih epi­zo­da no­vih se­zo­na dram­skih se­ri­ja po­put “No­vi­ne” Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća i “Cr­no­bi­je­li svi­jet” Go­ra­na Ku­le­no­vi­ća te epi­zo­de do­ku­men­tar­nih se­ri­ja­la “Be­ton­ski spa­va­či” i “Va­ro­ški Amar­cord”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.