“Glu­mim po­li­caj­ku ko­ja zez­ne sva­ki za­da­tak”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Glu­mi­ca Marijana Mikulić na­krat­ko se pri­dru­žu­je glu­mač­koj eki­pi do­ma­će dram­ske se­ri­je “Čista lju­bav” ko­ja se pri­ka­zu­je na No­voj TV. “Glu­mim po­li­caj­ku ko­ja ni­je baš us­pješ­na u svom pos­lu i us­pi­je zez­nu­ti sva­ki za­da­tak ko­ji do­bi­je”, rek­la je Marijana o svom li­ku i do­da­la: “Bi­lo mi je ja­ko za­bav­no jer sam na se­tu opet bi­la s dra­gim lju­di­ma s ko­ji­ma ne­ko vri­je­me ni­sam ra­di­la. Bi­lo je krat­ko, ali slat­ko”, rek­la je glu­mi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.