Sjećanja na kru­nid­bu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U po­vo­du 65. go­diš­nji­ce kru­nid­be kra­lji­ca Eli­za­be­ta II. pr­vi se put pred ka­me­ra­ma pri­sje­ti­la us­po­me­na na taj dan, ali i kru­nid­be svo­jeg oca, kra­lja Đu­re VI., 1937. go­di­ne. Kra­lji­ca se sje­ti­la da­na kad je kao 27-go­diš­nja­ki­nja pri­mi­la kru­nu sve­tog Edu­ar­da i postala vla­da­ri­ca Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Nje­zi­na sjećanja sa­dr­ža­na su u do­ku­men­tar­nom fil­mu “Kru­nid­ba kra­lji­ce Eli­za­be­te II.“, ko­ji će se na Pr­vom pro­gra­mu HTV-a pri­ka­za­ti u pe­tak, 1. lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.