“Pje­vam o pra­vom ži­vo­tu”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena - LUKA NIžETIć

Pje­vač Luka Bi­že­tić obja­vio je no­vu pje­smu “Ra­dim što že­lim” ko­ja je nas­ta­la u su­rad­nji s Bra­ni­mi­rom Mi­ha­lje­vi­ćem. Au­tor i pro­du­cent je iz­me­đu iz­da­va­nja dvi­ju knji­ga na­zvao pjes­ni­ka Marija Mi­ha­lje­vi­ća i za­mo­lio ga da za Lu­ku na­pi­še pje­smu. Pris­tao je i nas­ta­la je “Ra­dim što že­lim”, ko­ju je Luka s užit­kom ot­pje­vao. “Ka­da sam do­bio tekst Marija Mi­ha­lje­vi­ća, ni­je bi­lo dvoj­be. Pop glaz­ba ne mo­ra bi­ti re­zer­vi­ra­na za sla­du­nja­ve te­me, ona mo­že pro­go­va­ra­ti i o druš­tve­nim okol­nos­ti­ma. Do­sad sam pje­vao o pra­voj lju­ba­vi, a ovaj put pje­vam o pra­vom ži­vo­tu”, re­kao je Spli­ća­nin o no­vom ljet­nom hi­tu ko­ji pra­ti i vi­de­os­pot.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.