Od­la­zak ku­li­nar­skog ge­ni­jal­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Proš­log pet­ka svi­jet je šo­ki­ra­la tra­gič­na vi­jest da si je ži­vot odu­zeo je­dan od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih che­fo­va, 61-go­diš­nji An­t­hony Bo­ur­da­in. Vr­hun­ski gas­tro zna­lac zvi­jez­da je za ko­ju ma­lo tko nije čuo za­hva­lju­ju­ći ne­ko­li­ko knji­ga ko­je je obja­vio te če­ti­ri ku­li­nar­ske, od­nos­no li­fes­tyle emi­si­je u sklo­pu ko­jih je obi­šao go­to­vo ci­je­li svi­jet. U ku­pa­oni­ci ho­tel­ske so­be u fran­cu­skom se­lu Kayser­sber­gu, gdje je sni­mao no­vu epi­zo­du showa “Parts Un­k­nown” ko­ji se emi­ti­ra na CNN-u, pro­na­šao ga je pri­ja­telj Éric Ri­pert. Za nji­me tu­gu­ju nje­go­va obi­telj, maj­ka Gladys i kći Ari­ana, pri­ja­te­lji te dje­voj­ka, glu­mi­ca Asia Ar­gen­to. Ku­har, ko­ji je ra­dio u broj­nim ek­s­klu­ziv­nim res­to­ra­ni­ma, vr­lo je otvo­re­no o ko­le­ga­ma, ku­ha­nju i po­ro­ci­ma pi­sao u knji­ga­ma, a “Do­sje ku­hi­nja” pre­tvo­re­na je u se­ri­ju. Sni­mao je i za­nim­lji­ve se­ri­ja­le, a je­dan od njih, “Cro­ati­an Co­ast” Tra­vel Chan­ne­la, do­veo ga je u Hr­vat­sku, gdje ga je ugos­tio chef Ma­te Jan­ko­vić. “De­vet da­na pu­to­va­li smo i sni­ma­li. No to za­pra­vo nije bio posao, to sam vri­je­me pro­veo kao u snu. At­mo­sfe­ra je bi­la sa­vr­še­na. Bio jw opu­šten, du­ho­vit i spre­man na avan­tu­ru na ko­ju smo ga vo­di­li”, pri­sje­tio se Ma­te dru­že­nja s pre­ra­no pre­mi­nu­lim ko­le­gom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.