Kon­cert za 20 go­di­na ka­ri­je­re

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Pje­vač Jo­ško Ča­galj Jo­le sla­vi 20 go­di­na ka­ri­je­re, a ob­ljet­ni­cu je od­lu­čio obi­lje­ži­ti sa svo­jim vjer­nim obo­ža­va­te­lji­ma u za­gre­bač­koj Ci­bo­ni 12. lis­to­pa­da 2018. “Mno­gi su mi go­di­na­ma go­vo­ri­li - Jo­le, vri­je­me je za ve­li­ki za­gre­bač­ki kon­cert, no ja sam znao da za to mo­ram ima­ti do­bar raz­log. Dva­de­set go­di­na bav­lje­nja glaz­bom i više je ne­go od­li­čan raz­log za pros­la­vu na naj­bo­lji na­čin, dak­le s mo­jom pu­bli­kom. Je­dva če­kam 12. lis­to­pa­da, ka­da ću se po­pe­ti na po­zor­ni­cu u Ci­bo­ni i svi će­mo za­jed­no za­pje­va­ti pr­vi stih. Pje­sma ko­jom će­mo otvo­ri­ti kon­cert ne­ka još os­ta­ne taj­na”, re­kao je Spli­ća­nin ko­jem će se na po­zor­ni­ci pri­dru­ži­ti gos­ti, no nji­ho­va ime­na ču­va kao iz­ne­na­đe­nje svo­joj pu­bli­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.