Jon Snow ože­nio se svo­jom div­lja­ku­šom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na ža­lost broj­nih že­na di­ljem svi­je­ta, ože­nio se Kit Ha­rin­g­ton ko­ji u “Igri pri­jes­to­lja” glu­mi Jo­na Snowa. Proš­le su­bo­te na vječ­nu ljubav za­re­kao se glu­mi­ci Ro­se Les­lie, ko­ju smo ta­ko­đer ima­li pri­li­ku gle­da­ti u spo­me­nu­toj HBO-ovoj se­ri­ji. Mla­den­ci su se upoz­na­li 2012. go­di­ne na se­tu se­ri­je u ko­joj su glu­mi­li lju­bav­ni par. Kit i Ro­se za­ru­či­li su se u ruj­nu proš­le go­di­ne. Ro­sie, ko­ju je svi­jet u po­pu­lar­noj se­ri­ji upoz­nao kao div­lja­ku­šu Yi­grit­te, pri do­la­sku u cr­k­vu u škot­skom gra­du Aber­de­enu odu­še­vi­la je u baj­ko­vi­toj ha­lji­ni di­zaj­ne­ra Eli­eja Sa­aba. Na­kon ce­re­mo­ni­je mla­den­ce je s odu­šev­lje­njem do­če­ka­lo okup­lje­no mnoš­tvo ko­je ih je oba­su­lo la­ti­ca­ma i ri­žom, na­kon če­ga su uš­li u Land Ro­ver ukra­šen pa­pir­na­tim sr­ci­ma i li­men­ka­ma. Svad­be­no ve­se­lje nas­tav­lje­no je u škot­skom dvor­cu War­d­hill, ko­ji je već 900 go­di­na u po­sje­du Ro­si­ne obi­te­lji. Kit se kon­zul­ti­rao s pro­du­cen­ti­ma se­ri­je “Igra pri­jes­to­lja” ka­ko bi osi­gu­rao da svi ko­le­ge mo­gu pri­sus­tvo­va­ti nje­go­vu ve­li­kom da­nu. Mu­đu os­ta­lim na vjen­ča­nju su bi­li Emi­lia Clar­ke, Sop­hie Tur­ner, Ma­isie Wil­li­ams i Pe­ter Din­k­la­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.