Re­mek-dje­la od ukus­nih na­mir­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Biv­ša fi­na­lis­ti­ca por­tu­gal­ske ina­či­ce ku­li­nar­skog showa “Mas­terChef”, Ka­tie Go­ar­mon, kre­ativ­na je ku­ha­ri­ca ko­ja od sva­ko­ga mo­der­nog ili tra­di­ci­onal­nog je­la na­pra­vi pra­vo ma­lo re­mek-dje­lo. Zbog sti­la pre­zen­ta­ci­je u ku­hi­nji, kao i zbog svo­jih ku­li­nar­skih taj­ni, stek­la je ugled i pos­ta­la je­dan od omi­lje­nih por­tu­gal­skih te­le­vi­zij­skih che­fo­va. Ka­ti­ene su emi­si­je uvi­jek pu­ne ukus­ne hra­ne, a pri­če iz pri­vat­nog ži­vo­ta ko­je pra­te pri­pre­mu je­la nje­zin su osob­ni pe­čat i za­čin sva­koj ku­li­nar­skoj iz­ved­bi. No­vi ku­li­nar­ski se­ri­jal “Taj­ne te­te Ka­tie“gle­da­te­lji mo­gu pra­ti­ti od 18. sr­p­nja na ka­na­lu 24Kit­c­hen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.