Mit

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

Mo­der­nom ar­he­olo­gu Jac­ku u sno­vi­ma se uka­zu­ju do­ga­đa­ji iz proš­log ži­vo­ta u ko­jem je on ve­li­ki ki­ne­ski ge­ne­ral Meng-yi či­ja sve­ta duž­nost je bri­ga za do­bro­bit ko­rej­ske prin­ce­ze OK-soo u ko­ju je za­ljub­ljen. Po­sje­ću­je ga sta­ri pri­ja­telj s ko­jim od­lu­či kre­nu­ti u pus­to­lo­vi­nu na is­tok. Si­tu­aci­ja će se za­kom­pli­ci­ra­ti ka­da na­iđu na drev­nu grob­ni­cu. Ri­ječ je o grob­ni­ci ko­ju je dao iz­gra­di­ti ki­ne­ski car Hu­ang.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.