Igre gla­di: Šoj­ka...

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

Kat­niss će mo­ra­ti bi­ti hra­bri­ja i ja­ča no ikad u bor­bi sa sve­moć­nim Ka­pi­to­lom. Shva­ća da ne­ma iz­bo­ra osim ra­za­pe­ti kri­la i pri­gr­li­ti sim­bol Šoj­ke ru­ga­li­ce te da bi spa­si­la Pe­etu ona mo­ra pos­ta­ti vo­đa. Kat­niss se na po­čet­ku fil­ma bu­di u mrač­nom i ra­zo­re­nom te na­vod­no vi­še ne­pos­to­je­ćem Okru­gu 13. Ubr­zo će bi­ti su­oče­na sa straš­nom is­ti­nom da je Okrug 12 uni­šten, a Pe­eta za­rob­ljen, iz­ma­ni­pu­li­ran i pod utje­ca­jem pred­sjed­ni­ka Snowa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.