Cr­no-bi­je­li svi­jet

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

Pri­pre­me za do­ček no­ve, 1980. go­di­ne. Ju­ra, sa svo­jom že­nom Ja­go­dom, pri­re­đu­je za­ba­vu na ko­ju je pr­vi put po­zvao i svo­ju biv­šu su­pru­gu Kse­ni­ju. Na­mje­ra mu je upoz­na­ti ju s Paj­z­le­kom, ko­le­gom s pos­la za ko­jeg mis­li da bi mo­gao bi­ti čo­vjek po nje­zi­nom uku­su. Kse­ni­ja ne­volj­ko do­la­zi na za­ba­vu, ali i ona ima iz­ne­na­đe­nje: s njom su nje­zin no­vi muž...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.