Ta­ko to ide

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

Oren ego­is­tič­ni je i an­ti­pa­tič­ni pro­da­vač ne­kret­ni­na. Na­kon smr­ti že­ne, okre­nuo je le­đa svo­jim su­sje­di­ma. Nje­go­va su­sje­da Le­ah (Di­ane Ke­aton) svo­ju tu­gu za pre­mi­nu­lim su­pru­gom pre­to­či­la je u pje­va­nje. Oren ni­je lju­bi­telj dje­ce pa se na­đe za­te­čen ka­da mu se po­ja­vi sin i za­mo­li ga da mu pri­ču­va de­ve­to­go­diš­nju kćer Sa­rah (Ster­lin Je­rins). Ova mol­ba ne bi bi­la to­li­ko čud­na da je Oren znao da ima unu­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.