Kri­mi­na­lis­tič­ke se­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Hi­per­pro­duk­ci­ja u svim po­dru­čji­ma do­ve­la je do ogrom­nog iz­bo­ra i još ve­će po­troš­nje, ali ne i do ve­će kva­li­te­te. Da­pa­če, vr­lo čes­to urad­ci su sum­nji­ve kva­li­te­te, lo­šeg cas­tin­ga i na­mi­je­nje­ni čis­toj po­troš­nji. U mo­ru sve­ga, te­ško je ot­kri­ti ne­što kva­li­tet­no i po­gle­da­ti to s užit­kom. Sto­ga mo­ram priz­na­ti da me je na­pros­to odu­še­vi­la se­ri­ja ko­ju pra­tim već ne­ko vri­je­me “Ka­ko se iz­vu­ći s uboj­stvom”. Tre­nu­tač­no je ak­tu­al­na če­t­vr­ta se­zo­na ko­ja i da­lje nas­tav­lja s iz­vr­s­nom pri­čom, glu­mač­kim ulo­ga­ma ko­je pre­dvo­di po­seb­na Vi­ola Da­vis i na­pe­tom at­mo­sfe­rom ko­ja do­is­ta pri­ku­je gle­da­te­lja. A to je da­nas, u vri­je­me Ins­ta­gra­ma i skro­la­nja iz­u­zet­no te­ško pos­ti­ći. Od­vjet­nič­ki svi­jet, splet­ke, par­ni­ce i uboj­stva, ali uz pu­no osob­nog ras­ta, pro­ble­ma i unu­tar­njih pre­vi­ra­nja sas­tav­ni­ce su se­ri­je ko­ja je do­is­ta druk­či­ja od sve­ga što sam u po­s­ljed­nje vri­je­me po­gle­dao. Sva­ka­ko za pre­po­ru­ku.

IVAN ALDUK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.