Po­gled iza zas­to­ra Sa­mi­ra Mil­le

OMILJENI UMJETNIK KONAČNO JE SLOBODAN! CURE, NAVALITE!

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time... -

Svi mi Fa­ce­bo­ok do­živ­lja­va­mo pri­je sve­ga kao po­li­gon za a) ze­za­nje s pri­ja­te­lji­ma i b) hva­lje­nje vlas­ti­tim dos­tig­nu­ći­ma. No, slu­čaj ne­pro­miš­lje­nog bub­nja­ra Ama­ra Češ­lja­ra naj­bo­lje go­vo­ri u pri­log te­zi da ite­ka­ko tre­ba­mo pa­zi­ti što pi­še­mo. Da pod­sje­tim, sad već biv­ši bub­njar Di­ne Mer­li­na i gru­pe Le­tu štu­ke na Fa­ce­bo­oku por­ta­la klix.ba ko­men­ti­rao je ka­ko bi na pro­s­vjed­ni­ke u Mos­ta­ru “pos­lao tenk i opleo”. Ka­da su o nje­mu po­če­li pi­sa­ti me­di­ji kod nas i u su­sjed­noj dr­ža­vi, Amar se pr­vo po­ku­šao oprav­da­ti da je kri­vo shva­ćen te da je mis­lio na sve na­ci­ona­lis­te, a on­da se kre­nuo iz­vla­či­ti. “A da vi na­pi­še­te da su me ha­ki­ra­li”, pred­la­gao je me­di­ji­ma Amar, a su­tra je pot­pu­no pro­mi­je­nio plo­ču pa je za sve op­tu­žio ha­ke­re. Mo­ram priz­na­ti da mi je ovo oprav­da­nje u ran­gu onog Bil­la Clin­to­na “ni­sam imao sek­su­al­ne od­no­se s tom že­nom”. Te­ško je po­vje­ro­va­ti da ha­ke­ri lju­di­ma upa­da­ju u pro­fi­le i os­tav­lja­ju ko­men­ta­re ko­ji po­zi­va­ju na na­si­lje, a on­da još i ha­ki­ra­ju ma­il ka­ko bi se u ime ha­ki­ra­nog po­ku­ša­li oprav­da­ti. Ama­re, Ama­re, tak­vo oprav­da­nje mi je ne­ka­ko te­ško pro­gu­ta­ti

Da ne bi sve bi­lo o zbi­va­nji­ma u su­sjed­noj dr­ža­vi, evo ne­što i o na­šoj. Pti­či­ca mi je šap­nu­la ka­ko je­dan od naj­poz­na­ti­jih domaćih showbiz pa­ro­va vi­še ni­je za­jed­no. Do­du­še, o tom nji­ho­vu pre­ki­du već se pi­še po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, a ka­ko ču­jem, či­ni se da je za­is­ta doš­lo do kra­ja. Ho­će li im po­nov­no sva­nu­ti na lju­bav­nom pla­nu, sa za­ni­ma­njem će­mo pra­ti­ti u mje­se­ci­ma ko­ji do­la­ze. Ako ni­šta dru­go, obo­ža­va­te­lji­ce će tek sa­da biti sret­ne jer je nji­hov omiljeni umjetnik slobodan. Mo­ram za kraj po­nov­no spo­me­nu­ti Voj­ka V. Ovih da­na na druš­tve­nim mre­ža­ma či­tam ka­ko se ne­ki nje­go­ve ko­le­ge ču­de us­pje­hu split­skog re­pe­ra, ko­jeg vo­li i sta­ro i mla­do. Iza ve­ći­ne za­jed­lji­vih ko­men­ta­ra kri­je se do­bro poz­na­ti hr­vat­ski jal. A Vojko je sa­mo smik­sao vr­hun­ski re­cept – na­pra­vio je pjesme ko­je će se svi­dje­ti i in­te­li­gent­ni­ma, ali i oni­ma ma­nje zah­tjev­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.