Kvi­zo­vi

SA­MO JE DVOJE MI­LI­JU­NA­ŠA UŠLO U POVIJEST NATJECANJA U ZNANJU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza -

Na HTV idu­će go­di­ne vra­ća se po­pu­lar­ni kviz “Tko že­li biti mi­li­ju­naš?”, a mi se pri­sje­ća­mo onih ko­ji su bi­li naj­gle­da­ni­ji

Kvi­zo­vi su na do­ma­ćim te­le­vi­zi­ja­ma odu­vi­jek bi­li je­dan od naj­gle­da­ni­jih for­ma­ta. Sto­ga su mnogi gle­da­te­lji s odu­šev­lje­njem pri­hva­ti­li vi­jest da bi se idu­će go­di­ne tre­bao vra­ti­ti “Tko že­li biti mi­li­ju­naš”, kviz ko­ji je po­čet­kom prošlog sto­lje­ća imao re­kord­nu gle­da­nost. Sto­ga će­mo se pri­sje­ti­ti naj­po­pu­lar­ni­jih kvi­zo­va ko­je smo mo­gli gle­da­ti na do­ma­ćim te­le­vi­zi­ja­ma.

Pi­še: Sa­mir Mil­la Fo­to­gra­fi­je: HRT, Želj­ko Lu­ku­nić/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.