UPITNIK

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza -

Dnev­ni te­le­fon­ski kviz zna­nja, pri­ka­zi­van na HTV-u 1997.–2004. (1815 emi­si­ja). Bio je pr­vi HTV-ov autor­ski kviz na­kon Kvi­sko­te­ke ko­ji je od­go­jio no­vu ge­ne­ra­ci­ju gle­da­te­lja i na­tje­ca­te­lja TV kvi­zo­va. Po­pu­lar­nost je uve­li­ke du­go­vao svje­žem vo­di­telj­skom pris­tu­pu, jed­nos­tav­nim pra­vi­li­ma i mo­guć­nos­ti da se u nje­mu oku­ša naj­ši­ra po­pu­la­ci­ja. Sas­to­jao se od pet ru­bri­ka (kul­tu­ra, povijest, zem­ljo­pis, sport i ju­čer, da­nas, su­tra), a onaj tko bi toč­no od­go­vo­rio na tri uzas­top­na pi­ta­nja mo­gao bi od­go­va­ra­ti za dnev­ni jac­k­pot (od po­čet­nih 5000 do mak­si­mal­nih 80.000 ku­na). Po­kre­nuo je ci­je­li niz te­le­fon­skih kvi­zo­va zna­nja ko­ji su po­ku­ša­li sli­je­di­ti nje­go­vu us­pješ­nu for­mu­lu. Autor je bio Jo­ško Lo­kas ko­ji je i vo­dio kviz. Osim nje­ga, u Upit­ni­ku su se oku­ša­li i dru­gi mla­di vo­di­te­lji, iz­me­đu os­ta­lih i Mar­ko Ra­ši­ca i Do­ma­goj Ja­ko­po­vić Ri­ba­fish.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.