MI­LI­JU­NAŠ

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza -

Pri­ka­zi­vao se na HTV-u 2002.–10. Nas­tao pre­ma li­cen­ci tvrt­ke Ce­la­dor. Na HTV-u je emi­ti­ra­na 521 emi­si­ja, pos­tav­ši od pr­ve se­zo­ne ne­pre­kid­no jedna od naj­gle­da­ni­jih emi­si­ja, a pre­ma ocje­ni Ce­la­do­ra jedna od naj­bo­ljih ver­zi­ja iz­me­đu 120 ko­je su se do­tad emi­ti­ra­le di­ljem svi­je­ta. Na­tje­ca­te­lji su igra­li za mak­si­mal­nu na­gra­du od mi­li­jun ku­na, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja te­ži­na ko­jih se po­ve­ća­va­la ka­ko bi igra od­mi­ca­la. U hr­vat­skoj je ina­či­ci je­di­no Mi­ra Bi­ča­nić us­pje­la 2003. od­go­vo­ri­ti na svih 15 pi­ta­nja i osvo­ji­ti mi­li­jun­ski iz­nos. Vo­di­telj je bio Ta­rik Fi­li­po­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.