ŠIFRA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza -

Kviz zna­nja ko­ji se na HTV-u emi­ti­ra dru­gu se­zo­nu. Na­tje­ca­telj od­go­va­ra na pi­ta­nja op­ćeg zna­nja u tri kru­ga natjecanja ka­ko bi do­šao do fi­nal­ne igre. U sva­kom kru­gu do­bi­va po 5 pi­ta­nja. Sva­ko pi­ta­nje ima 4 po­nu­đe­na od­go­vo­ra, oz­na­če­na broj­ka­ma od 1 do 4, od ko­jih je sa­mo je­dan od­go­vor to­čan. Red­ni bro­je­vi od­go­vo­ra sva­kog od 5 pi­ta­nja u kru­gu či­ne pe­te­roz­na­men­kas­tu ši­fru. Sa­mo u slu­ča­ju toč­ne ši­fre, dak­le u slu­ča­ju toč­nih od­go­vo­ra na svih 5 pos­tav­lje­nih pi­ta­nja u kru­gu, na­tje­ca­te­lju se otva­ra slje­de­ći krug igre. Mak­si­mal­na je na­gra­da 500 ti­su­ća ku­na, a do­sad je dvoje na­tje­ca­te­lja osvo­ji­lo 125 ti­su­ća. Autor i vo­di­telj je Jo­ško Lo­kas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.