MOJ YO­UTU­BE KA­NAL IMA OKO 100.000 PRET­PLAT­NI­KA I 130 MI­LI­JU­NA PRE­GLE­DA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sanja Doležal -

Lju­di vo­le i te nove hitove i ne­ke sta­re ro­man­tič­ne pjesme. Tru­dim se na kon­cer­ti­ma iz­ves­ti ono što publika vo­li. Ne­ke su u re­per­to­aru, ne­ke bend i ja mak­ne­mo da os­vje­ži­mo pro­gram. Sve to sku­pa sam ja.

Vi ste Spli­ćan­ka. Poz­na­to je da je Split dao pu­no sjaj­nih vo­ka­la u ko­je i vi spa­da­te. U če­mu je taj­na?

A Me­di­te­ran, od ma­lih no­gu na sve stra­ne svi pje­va­ju. Po ko­no­ba­ma, kan­tu­ni­ma, pla­ža­ma. Ta­kav je Split.

Pje­va­li ste i dva kon­cer­ta s Oli­ve­rom. Tko je za vas naj­ve­ća pje­vač­ka zvijezda kod nas?

Da, Oli­ver na­ža­lost ni­je s na­ma, ali os­ta­ju us­po­me­ne.

On je za me­ne sva­ka­ko bio naj­ve­ća na­ša pje­vač­ka zvijezda.

Sli­ka­li ste se s ljep­lji­vom vrp­com na ko­joj je pi­sa­lo „sex ta­pe“i to po­pra­ti­li ri­je­či­ma „da je to je­di­ni sex ta­pe“ko­ji se od vas mo­že oče­ki­va­ti. Alu­zi­ja je bi­la oči­ta – za­što ste ima­li po­tre­bu to na­pra­vi­ti?

Ni­či­je ime ni­sam spo­me­nu­la. Sa­mo sam rek­la da je na­ne­se­na šte­ta i mo­joj i bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma pje­va­či­ca i ne bih se vra­ća­la na tu te­mu. Što sam ima­la re­ci, već sam rek­la.

Pla­net Lil­le je brand ko­ji ste osmis­li­li kao shop i već ste la­ni pro­da­va­li svo­je ka­len­da­re, bit će ka­len­dar i ove go­di­ne? I još pro­izvo­da u web-sho­pu?

Da. Pro­da­ja ka­len­da­ra za 2018. išla je sjaj­no. Za­to i ove go­di­ne iz­la­zi no­vi. A i shop će biti pun raz­li­či­tih pro­izvo­da s mo­jim li­kom jer publika to tra­ži.

Kad će no­vi album?

Album će se zva­ti “Re­vo­lu­ci­ja”. Sni­mam zad­nje pjesme. Iza­ći će 23. 11. ako us­pi­jem sve sni­mi­ti u ro­ko­vi­ma. Jer iz­me­đu ra­dim i kon­cer­te, i shop, i show (smi­jeh).

Lil­le­co­in ?

Tu krip­to­va­lu­tu za­mis­li­li smo u jed­nom obli­ku, a iza­ći će na tr­ži­šte u dru­gom, i to usko­ro. On­da i vi­še o to­me ka­da iz­a­đe.

vi? Ko­ji su vam pla­no-

Pu­no no­vih pje­sa­ma, kon­ce­ra­ta, pu­to­va­nja... li­je­po je pu­to­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.