Sa­pu­ni­ce, se­ri­je...

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

te­le­no­ve­le, Njih dvoje se za­va­de. Jo­se Pe­dro ka­že maj­ci da je pre­ga­zio čo­vje­ka. Eli­ane raz­miš­lja o Jo­seu Al­fre­du. Vi­cen­te tra­ži po­sao u no­vin­skoj re­dak­ci­ji. Lor­ra­ine ka­že Isma­elu da je vi­dje­la čo­vje­ka ko­ji je ubio nje­go­va bra­ta. Ma­ria Mar­ta iz­miš­lja ali­bi za Jo­sea Pe­dra. Ma­ria Cla­ra že­li oti­ći u pla­ni­nu Ro­ra­imu. En­ri­co se na­lju­ti na svo­je rad­ni­ke u ku­hi­nji. Co­ra gle­da album s no­vin­skim iz­res­ci­ma. Lor­ra­ine ugle­da Jo­sea Pe­dra u pos­ta­ji. Jo­ao Lu­cas na­la­zi bra­tov na­pu­šte­ni auto. Sil­vi­ano ka­že Ma­ri­ji Mar­ti da je nje­zin mla­đi sin uhi­ćen. Ma­ria Mar­ta od­lu­či po­tra­ži­ti Jo­sea Al­fre­da. Mag­no­ia i Se­ve­ro od­la­ze Ma­ri­ji Isis po no­vac. Jo­ana tra­ži Eli­val­da. Co­ra po­ka­že Eli­ane svoj album o Jo­seu Al­fre­du. Ma­ria Mar­ta do­la­zi u pla­ni­nu Ro­ra­imu. Al­fre­do oda Ma­ri­ji Mar­ti da ima lju­bav­ni­cu. Jo­se Pe­dro mo­li Du da svje­do­či u ko­rist Jo­aa Lu­ca­sa. Eli­ane raz­miš­lja o Jo­seu Al­fre­du. Eli­ane­in štand poč­ne go­rje­ti. Ma­ria Mar­ta sli­je­di mu­ža u špi­lji i ugle­da ve­li­ko bla­go.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.