Epi­zo­da 4

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Ma­ria Mar­ta vo­zi mu­ža ku­ći. Cris­ti­na ču­je Co­ru ka­ko kle­ve­će Jo­sea Al­fre­da. Co­ra skup­lja no­vin­ske član­ke o Jo­seu Al­fre­du. Do­la­zi dan otvo­re­nja tvrt­ke Jo­sea Al­fre­da. Pro­la­zi 20 go­di­na. Na pros­la­vi 20. go­diš­nji­ce os­nut­ka tvrt­ke Ma­ria Mar­ta i Jo­se Al­fre­do se po­rječ­ka­ju. Cris­ti­na i Eli­val­do ko­re maj­ku jer ne pa­zi na svo­je zdrav­lje. Eli­ane iz­gu­bi svi­jest. Cris­ti­na jav­lja obi­te­lji da Eli­ane bo­lu­je od te­ške bo­les­ti. Jo­ao Lu­cas pre­pi­re se s maj­kom. Vi­cen­te se vra­ća u Rio de Ja­ne­iro. Teo Pe­re­ira po­sva­di se s Cla­udi­jem Bol­ga­ri­jem i tra­ži da Eri­ka ot­kri­je nje­go­ve taj­ne. Vi­cen­te ugle­da Cris­ti­nu i Fer­nan­da za­jed­no i ra­zo­ča­ra se. Jo­se Al­fre­do se sas­ta­ne s Ma­ri­jom Isis. Jo­se Pe­dro pre­ga­zi čo­vje­ka na ces­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.