Epi­zo­da 7

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Jo­se Al­fre­do se po­či­nje ba­vi­ti kri­jum­ča­re­njem. Ma­ria Mar­ta se skri­je i če­ka da nje­zin muž na­pus­ti špi­lju. Cris­ti­na doz­na za po­žar na tr­ž­ni­ci. Eli­val­da uhi­te, a Cris­ti­na od­la­zi u pos­ta­ju. Ma­ria Mar­ta se vra­ća u kamp. Teo že­li da Eri­ka doz­na ne­ku taj­nu Cla­udi­ja Bol­ga­ri­ja. Co­ra se pre­pi­re s Eli­ane i že­li da Eli­ane priz­na Cris­ti­ni da je kći Jo­sea Al­fre­da. Ro­ber­to od­la­zi k Ma­ri­ji Isis. Co­ra ko­pi­ra Eli­ane­in ru­ko­pis i na­pi­še pi­smo Cris­ti­ni. Ma­ria Cla­ra ko­ri ro­di­te­lje zbog ne­pres­ta­nih sva­đa. Co­ra vi­di da je nje­zi­na ses­tra umr­la i zo­ve hit­nu. Cris­ti­na opla­ku­je maj­či­nu smrt. Co­ra pre­da Cris­ti­ni pi­smo ko­je je na­pi­sa­la u Eli­ane­ino ime.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.