Epi­zo­da 8

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Ono što se odvi­je me­đu oče­vi­ma Gul­ru i Mer­ta stje­ra u kut. Gul­ru se u pot­pu­no neo­če­ki­va­nom tre­nut­ku za­tek­ne pred naj­važ­ni­jom od­lu­kom u ži­vo­tu. Gul­ru pri­hva­ti Mer­to­vu proš­nju, no zbu­nje­na je iako se tru­di se­bi priz­na­ti ne­što u ve­zi s bu­duć­noš­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.