Što Hr­va­ti gle­da­ju na te­le­vi­zi­ji

Bit­ka za gle­da­te­lje naj­ve­cih TV ku­ca Zo­ran Šprajc i nje­gov RTL Di­rekt naj­gle­da­ni­ji su ve­čer­nji in­for­ma­tiv­ni pro­gram, a pro­sječ­no ga pra­ti 220 ti­su­ća gle­da­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Po­če­tak je­sen­ske she­me u do­ma­ćim TV ku­ća­ma bio je i po­če­tak bit­ke za gle­da­nost. Osim za­bav­nog pro­gra­ma po­seb­na bit­ka vo­di se u gle­da­nos­ti­ma po­li­tič­kih i in­for­ma­tiv­nih emi­si­ja. Sto­ga smo po­ku­ša­li is­tra­ži­ti ko­ji se Dnevnik naj­vi­še gle­dao pro­tek­log mje­se­ca, ali i ko­li­ka je gle­da­nost po­li­tič­kih emi­si­ja TV ku­ća s na­ci­onal­nom kon­ce­si­jom. Dnevnik Nove TV već devetu godinu za­re­dom najgledanija je informativna emi­si­ja, a tu je po­zi­ci­ju dr­žao i u ruj­nu. U pro­sje­ku ga je pra­ti­lo gotovo 500.000 gle­da­te­lja te je os­tva­rio udio u gle­da­nos­ti od 40,9 pos­to. Na dru­gom je mjes­tu me­đu udar­nim dnev­ni­ci­ma onaj HRT-ov, ko­ji su u ruj­nu gle­da­la 306.663 gle­da­te­lja, s udje­lom u gle­da­nos­ti od 22,25 pos­to na HRT-u 1 i 17.413 na HRT-u 4, s udje­lom od 1,27 pos­to. Pro­sječ­na gle­da­nost emi­si­je RTL Da­nas je 220.000 gle­da­te­lja, što je 19,2 pos­to udje­la, a najgledanija emi­si­ja pri­ka­za­na je 30. ruj­na i gle­da­lo ju je 314 ti­su­ća lju­di. Valj­da pod­sje­ti­ti da sre­diš­nje in­for­ma- tiv­ne emi­si­je ne po­či­nju u is­to vri­je­me. Pr­vi je na ras­po­re­du RTL Da­nas u 18.30, HRT-ov Dnevnik po­či­nje u 19, a Dnevnik Nove TV u 19.15 sa­ti.

Za­nim­lji­va je si­tu­aci­ja i u ve­čer­njem in­for­ma­tiv­nom pro­gra­mu. Naj­gle­da­ni­ji je RTL Di­rekt Zo­ra­na Špraj­ca, ko­ji pra­ti 220 ti­su­ća lju­di, što je 19,2 pos­to udje­la u gle­da­nos­ti. Najgledanija emi­si­ja pri­ka­za­na je 25. ruj­na, pra­ti­lo ju je 314 ti­su­ća lju­di, što je 22,8 pos­to udje­la. Ve­čer­nje vi­jes­ti Nove TV pra­ti­lo je u pro­sje­ku vi­še od 190.000 gle­da­te­lja, s udje­lom u gle­da­nos­ti od 30,3%, a na tre­ćem je mjes­tu Dnevnik 3 HTV-a, ko­ji je pra­ti­lo 130.748 gle­da­te­lja na HRT-u 1, s udje­lom od 10,84 pos­to i 6887 na HRT-u 4., s udje­lom od 3,40 pos­to. Pu­no je gle­da­ni­ji pod­nev­ni Dnevnik HRT-a, ko­ji je gle­da­lo 305.467 gle­da­te­lja na HRT-u 1, s udje­lom od čak 45,97 pos­to te 23.450 na HRT-u 4, s udje­lom od 3,26 pos­to.

Ve­li­ka je bor­ba i u ju­tar­njem di­je­lu pro­gra­ma gdje u pri­ču ula­zi N1 te­le­vi­zi­ja. Prem­da se dis­tri­bu­ira sa­mo pu­tem ka­bel­skih te­le­vi­zi- ja, gle­da­nost N1 ras­te iz mje­se­ca u mje­sec. Po­seb­no se po­no­se gle­da­noš­ću ko­ja je za­bi­lje­že­na proš­le su­bo­te, ka­da je pro­s­vjed iz Vu­ko­va­ra pra­ti­lo 14,34 pos­to gle­da­te­lja. Ja­ko je gle­dan i nji­hov ju­tar­nji news show No­vi dan, ko­ji pra­ti 9,28 pos­to gle­da­te­lja. Re­zul­tat je dobar, no va­lja spo­me­nu­ti da je i da­lje naj­gle­da­ni­ji for­mat Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska HRT-a, s udje­lom od 22 pos­to. Ukup­no naj­gle­da­ni­ji news pro­gram na N1 je Stu­dio uži­vo, ko­ji sva­kod­nev­no od 10 do 14 sa­ti pra­ti 8,37 pos­to gle­da­te­lja. Za kraj va­lja spo­me­nu­ti i kak­va je si­tu­aci­ja što se ti­če ma­ga­zin­skih i po­li­tič­kih emi­si­ja u ve­čer­njem ter­mi­nu. Emi­si­ju Pro­vje­re­no Nove TV u ruj­nu je u pro­sje­ku pra­ti­lo gotovo 370.000 gle­da­te­lja te je os­tva­ren udio u gle­da­nos­ti od 36,9 pos­to. HRT-ovo Otvo­re­no u ruj­nu je pra­ti­lo 114.902 gle­da­te­lja na HRT-u 1, s udje­lom od 8,12 pos­to, a na HRT-u 4 ukup­no 23.851. HRT-ovu Te­mu da­na pra­ti­la su 230.972 gle­da­te­lja ili 15,2 pos­to udje­la na HRT-u 1 i 9359 ili 0,61 pos­to udje­la na HRT-u 4.

Prem­da se dis­tri­bu­ira pu­tem ka­be­la, N1 bi­lje­ži rast gle­da­nos­ti. Dnevnik Nove TV u pro­sje­ku gle­da 200 ti­su­ća lju­di vi­še od HTV-ova

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.