LJU­BAV­NA PRI­ČA ZRIN­KE CVI­TE­ŠIĆ I NI­KE KRANJČARA

NA­KON LJUBAVNIH BRODOLOMA KONAČNO SU SRET­NI

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pri­pre­mi­la: Iva­na Ca­re­vić Fo­to­gra­fi­je: Da­vor Puk­la­vec/Pixsell

Glu­mi­ca i no­go­me­taš na­kon pre­mi­je­re pred­sta­ve “Mač­ka na vru­ćem li­me­nom kro­vu” po­hi­ta­li su jed­no dru­gom u za­gr­ljaj i po­ka­za­li ko­li­ko je snaž­na nji­ho­va lju­bav

Du­gi plje­sak od­zva­njao je za­gre­bač­kim HNK ka­da su se glum­ci pred­sta­ve “Mač­ka na vru­ćem li­me­nom kro­vu” pok­lo­ni­li pu­bli­ci. Iz pu­bli­ke je­dan je gle­da­telj za­ljub­lje­nim po­gle­dom gle­dao pre­ma po­zor­ni­ci ne skri­va­ju­ći osmi­jeh ko­ji je bio upu­ćen sa­mo jed­noj glu­mi­ci. Taj no­go­me­taš je Niko Kranj­čar, a glu­mi­ca ko­ja mu je na­kon pred­sta­ve po­le­tje­la u za­gr­ljaj je na­ša pros­lav­lje­na glu­mi­ca Zrinka Cvi­te­šić.

Ne oba­zi­ru­ći se na te­le­vi­zij­ske ka­me­re i bli­ce­ve fo­to­apa­ra­ta, od ko­jih se ina­če uvi­jek vje­što skri­va­ju, Zrinka i Niko pre­pus­ti­li su se emo­ci­ja­ma, njež­no su ša­pu­ta­li, gr­li­li se i lju­bi­li, ne skri­va­ju­ći vi­še sna­gu svo­je fa­tal­ne lju­ba­vi ko­ja tra­je već če­ti­ri go­di­ne, a na­kon ljubavnih brodoloma ko­je su obo­je proš­li, či­ni se da su obo­je konačno pro­naš­li is­tin­sku sre­ću. U pet go­di­na sta­ri­ju bri­ne­tu no­go­me­taš se za­lju­bio u Lon­do­nu ne­du­go na­kon što je ona pre­ki­nu­la ve­zu s glaz­be­ni­kom Hr­vo­jem Rup­či­ćem. On je ta­da igrao za lon­don­ski klub Qu­eens Park Ran­gers, a ta­len­ti­ra­na Kar­lov­čan­ka os­tva­ri­va­la je svoj san na West En­du u mju­zik­lu “On­ce”. Nji­ho­va ro­man­sa ra­zot­kri­ve­na je na do­dje­li naj­pres­tiž­ni­je bri­tan­ske ka­za­liš­ne na­gra­de “La­uren­ce

Oli­vi­er Award” ka­da je Zrinka tri­jum­fi­ra­la u ka­te­go­ri­ji naj­bo­lje glu­mi­ce u mju­zik­lu. Taj ne­vje­ro­ja­tan us­pjeh pros­la­vi­la je u Lon­do­nu s obi­te­lji, a iako je Niko iz­bje­ga­vao cr­ve­ni te­pih, te ve­če­ri za­ljub­lje­ni par je, pre­pu­šta­ju­ći se za­gr­lja­ji­ma i po­ljup­ci­ma u hod­ni­ku, bio uvje­ren ka­ko ih nit­ko ne vi­di, no pre­va­ri­li su se i ta­da su pr­vi put snim­lje­ni za­jed­no.

Iako su u ve­zi bi­li sve­ga ne­ko­li­ko mje­se­ci, već ta­da ži­vje­li su za­jed­no, a nji­ho­vim pri­ja­te­lji­ma to je bio naj­bo­lji znak ka­ko su obo­je lu­do za­ljub­lje­ni i stvo­re­ni jed­no za dru­go.

Za­to ni Niko ni­je du­go če­kao i ubr­zo je upoz­nao svo­je ro­di­te­lje El­vi­ru i Zlat­ka sa svo­jom no­vom oda­bra­ni­com ko­ja ih je već na pr­vu odu­še­vi­la, a ro­di­te­lji Kranj­čar bi­li su pre­sret­ni što je nji­hov sin na­kon ra­zvo­da od Si­mo­ne Fis­trić opet sretan i za­ljub­ljen. Niko je poz­nat kao oso­ba ko­ja za­zi­re od pu­bli­ci­te­ta i na pi­ta­nja o svom pri­vat­nom ži­vo­tu gotovo ni­ka­da ne od­go­va­ra, a fo­to­gra­fi ni­su us­pje­li ni sni­mi­ti nje­gov pr­vi brač­ni po­lju­bac sa Si­mo­nom s ko­jom je na­kon du­go­go­diš­nje ve­ze stu­pio u brak u ruj­nu 2008. go­di­ne. Za­to su iz­ne­na­đe­nje bi­le fo­to­gra­fi­je Zrin­ke i Ni­ke snim­lje­ne u zrač­noj lu­ci u Za­gre­bu, sa­mo mje­sec da­na na­kon ot­kri­va­nja nji­ho­ve ro­man­se, a na ko­ji­ma par iz­mje­nju­je njež­nos­ti.

U in­ter­v­ju ko­ji je da­la za Ve­čer­nji list u pro­sin­cu 2014. go­di­ne, Zrinka je bi­la škr­ta na ri­je­či­ma o lju­ba­vi i na pi­ta­nje “ka­ko lju­bav” sa­mo je krat­ko od­go­vo­ri­la: – Iz­vr­s­no! Ipak, ne­što je rje­či­ti­ja bi­la na te­mu spor­ta i no­go­me­ta i ot­kri­la je kak­va je kad na­vi­ja te da je po­če­la pra­ti­ti en­gle­sku no­go­met­nu li­gu, što je lo­gič­no jer ta­da je Niko igrao on­dje. – Ma­ma i ja vo­li­mo no­go­met i, ka­da igra hr­vat­ska rep­ka, usred utakmice se zo­ve­mo i ko­men­ti­ra­mo. Sport je odu­vi­jek dio mo­jeg ži­vo­ta, no ni­sam pra­ti­la en­gle­sku no­go­met­nu li­gu, što sa­da ra­dim. I straš­no je za­nim­lji­vo. Idem na utakmice, glas­na sam na sta­di­onu i živ­ci­ram se – rek­la je ta­da Zrinka.

Niko iz bra­ka sa Si­mo­nom ima kćer Lo­ree ko­ja je s ma­mom os­ta­la u Za­gre­bu na­kon ra­zvo­da ro­di­te­lja, a Niko sva­ki slobodan tre­nu­tak pro­vo­dio u Za­gre­bu, a ubr­zo je u dru­že­nja s Lo­ree uklju­čio i Zrin­ku. Za­jed­no sa Zrin­ki­nim ne­ća­ci­ma, Zrinka i Niko i nje­go­va kći uži­va­li su po­čet­kom go­di­ne u blag­dan­skoj ča­ro­li­ji u Za­gre­bu, a snim­lje­ni su dok su bi­li na kli­za­nju. Glu­mi­ca ne kri­je ka­ko bi i sa­ma vo­lje­la usko­ro pos­ta­ti maj­ka.

– Sve će do­ći ka­da tre­ba do­ći. Ta­ko to u ži­vo­tu uglav­nom bu­de. A že­ne, kao što zna­mo, mo­gu sve. I ka­ri­je­ra i obitelj da­nas je za njih sa­svim nor­ma­lan iz­bor. Uvi­jek sam ma­šta­la. Tre­ba sa­nja­ti jer sno­vi se os­tva­ru­ju oni­ma ko­ji vje­ru­ju – iz­ja­vi­la je proš­lo lje­to za me­di­je u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni.

Na­kon Qu­eens Park Ran­ger­sa Niko je nas­ta­vio igra­ti u Gla­sgowu za Gla­sgow Ran­ger­se i Zrinka se pre­se­li­la s njim. Kad je u ožuj­ku bi­la goš­ća talk-showa “Žen­ska pri­ča”, ot­kri­la je ka­ko joj iz­gle­da ži­vot u Škot­skoj.

– Moj deč­ko ne­dav­no je do­bio po­sao u Gla­sgowu, a s ob­zi­rom na to da je me­ni pot­pu­no sve­jed­no gdje mi je dom i da sam stal­no na pu­tu i ova­ko i ona­ko, ži­vim u avi­oni­ma i ho­te­li­ma, od­lu­či­li smo da će­mo sa­da ži­vje­ti u Gla­sgowu. Sa­da u Gla­sgowu ap­so­lut­no ži­vim naj­sret­ni­ji pe­ri­od svog ži­vo­ta jer kad sam ta­mo imam sa­mo svoj dom i pri­vat­ni ži­vot, on­dje me nit­ko ne zna, ne­mam ni­kak­vih oba­ve­za što se ti­če pos­la, za­pra­vo sam se vra­ti­la u ži­vot za ko­ji sam mis­li­la da je ne­mo­guć kad pos­ta­neš jav­na oso­ba. Vra­ti­la sam se u ži­vot ka­kav sam ima­la u Kar­lov­cu u sred­njoj ško­li kad ži­viš pot­pu­no nes­pu­ta­no, ako že­liš ići u pi­dža­mi u tr­go­vi­nu, mo­žeš i sad sam naj­sret­ni­ja – rek­la je ta­da. Iako je Niko ubr­zo na­kon to­ga ra­ski­nuo ugo­vor i sa­da ne­ma an­ga­žman, to ni­je na­ru­ši­lo idi­lu ko­ju su stvo­ri­li u Gla­sgowu i sa­da su je sa­mo pre­ba­ci­li u Za­greb.

Ka­da joj se do­go­di­la no­mi­na­ci­ja za europ­ski Os­car, po­če­la su joj se otva­ra­ti vra­ta pre­ma ino­zem­noj ka­ri­je­ri i ta­da je Zrinka ma­šta­la ka­ko bi bi­lo li­je­po ži­vje­ti u Hr­vat­skoj, a što vi­še ra­di­ti u ino­zem­s­tvu. Mo­žda će joj se ta že­lja sa­da i os­tva­ri­ti, a mo­žda će se Zrinka s Ni­kom skra­si­ti u Kar­lov­cu, jer, ka­ko je jed­nom iz­ja­vi­la, že­li da nje­zi­na dje­ca do­ži­ve dje­tinj­stvo kak­vo je ona ima­la.

– Mo­ja pr­va sje­ća­nja s ku­pa­nja baš su s ove lo­ka­ci­je, u Lu­či­ci gdje sam na­uči­la kar­ta­ti be­lu. Dje­tinj­stvo na ovak­voj Ko­ra­ni, kak­vo sam ja ima­la, že­lim da do­ži­ve jed­no­ga da­na i mo­ja dje­ca – iz­ja­vi­la je glu­mi­ca ka­da se uklju­či­la u pro­jekt za spas ri­je­ke Ko­ra­ne, a Niko joj je ta­da pru­žio pot­po­ru.

DOK JE NIKO AKTIVNO IGRAO, ZRINKA JE IŠLA NA UTAKMICE I, PRIZNAJE, ŽIVCIRALA SE I GLAS­NO NAVIJALA

Upoz­na­li su se u Lon­do­nu gdje je Niko igrao, a Zrinka je ta­da os­tva­ri­va­la svoj san na lon­don­skom West En­du. Me­đu nji­ma je od­mah za­is­kri­lo i usko­ro su po­če­li i ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.