VRE­ME­PLOV: POVIJEST TV KVI­ZO­VA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Omiljeni kviz zna­nja, emi­ti­rao se na TVZ-u/HTV-u 1980.–95. Naj­gle­da­ni­ji za­bav­ni pro­gram to­ga raz­dob­lja, do 1991. pre­no­si­le su ga sve te­le­vi­zi­je u sus­ta­vu JRT-a. Sas­to­jao se od te­le­vi­zič­nih iga­ra i pi­ta­li­ca (igra aso­ci­ja­ci­ja, ot­kri­va­nje skri­ve­ne oso­be, ABCD pi­ta­li­ce i dr.), ko­je su osmiš­lja­va­li i sas­tav­lja­li sve­uči­liš­ni pro­fe­so­ri i no­vi­na­ri (B. Sen­ker, D. No­va­ko­vić, Ž. Kla­ić, R. Pa­ule­tić, D. Ma­to­šec i R. Ba­re­tić). Autor je La­zo Go­lu­ža (pos­li­je je za­šti­tio ime i kon­cep­ci­ju kao vlas­ti­to in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo), a od 1984. do kra­ja pri­ka­zi­va­nja ured­ni­ca je bi­la Ma­ja Jur­ko­vić. Pr­vi vo­di­telj bio je Ivan He­trich, a od 1983. Oli­ver Mla­kar, ko­jem je to ujed­no i naj­po­pu­lar­ni­ji vo­di­telj­ski an­ga­žman u ka­ri­je­ri. Za su­dje­lo­va­nje se pri­jav­lji­va­lo na ti­su­će lju­di iz ci­je­le Ju­gos­la­vi­je, a na skup­nim tes­ti­ra­nji­ma kan­di­da­ti su pr­vo mo­ra­li pro­ći pro­vje­ru in­te­li­gen­ci­je, kao i ne­ko­li­ko kru­go­va eli­mi­na­ci­je. Naj­poz­na­ti­ji na­tje­ca­telj bio je Ro­bert Pa­ule­tić, enig­ma­ti­čar i pu­bli­cist, ko­ji je po­bi­je­dio sa sa­mo 15 go­di­na; po­bi­je­dio je i 2006. u po­vrat­nič­koj se­zo­ni Kvi­sko­te­ke na No­voj TV. Emi­si­ja je ima­la i ma­sko­tu Kvi­ska ko­jeg su gle­da­te­lji iz­ra­đi­va­li od raz­nih ma­te­ri­ja­la i sla­li u emi­si­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.