Obo­ža­vam po­vi­jes­ne do­ku­men­tar­ce

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Vo­lim gle­da­ti se­ri­ju Je­le­ne Ve­lja­če “Po­gre­šan čo­vjek“na RTL-u, na­vuk­la sam se na od­lič­nu pri­ču. Vo­lim do­ku­men­tar­ce ko­ji se ba­ve po­vi­jes­nom te­ma­ti­kom pi­ra­mi­da, In­ka, Ma­ja – to mo­gu uvi­jek gle­da­ti, ali baš uvi­jek. Obo­ža­vam ar­he­olo­gi­ju ko­ju sam upi­sa­la, ali sam se pre­ba­ci­la na Pe­da­go­šku aka­de­mi­ju. Vi­jes­ti ne vo­lim gle­da­ti jer me de- pri­mi­ra­ju. Sma­tram da su lo­še kon­ci­pi­ra­ne jer od sve­ga po­ku­ša­va­ju na­pra­vi­ti sen­za­ci­ju pa čak i od ti­pič­nih vre­men­skih pro­mje­na za na­še pod­neb­lje – sma­tram da to lo­še dje­lu­je na lju­de ko­ji pos­ta­ju sve de­pre­siv­ni­ji. Ra­do po­gle­dam re­ality na E! CHANEL „Ke­eping up with Kar­da­shi­an“jer mi opu­šta mo­ral skroz.

SNJE­ŽA­NA MEHUN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.