ŠTO POZ­NA­TE HR­VA­TI­CE OBJAV­LJU­JU NA INS­TA­GRA­MU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time -

Broj­ne poz­na­te Hr­va­ti­ce sva­kod­nev­no na druš­tve­nim mre­ža­ma uve­se­lja­va­ju svo­je pra­ti­te­lje obja­va­ma. Ia­ko se to či­ni dos­ta ne­vi­nim, ma­lo fo­to­gra­fi­ja hra­ne, po­ne­ka sli­ka s pu­to­va­nja i ve­se­li klin­ci – ne­ke od njih čak ta­ko i za­ra­đu­ju. Poz­na­to je da tren­do­vi do­la­ze i pro­la­ze, ka­ko u mo­di ta­ko i na druš­tve­nim mre­ža­ma, no os­ta­je či­nje­ni­ca da će­te za sli­ke dje­ce i kuć­nih lju­bi­ma­ca uvi­jek do­bi­ti naj­vi­še laj­ko­va. Po­gle­dom na tu­đi Ins­ta­gram lju­di vo­le za­vi­ri­ti u ži­vo­te poz­na­tih ili svo­jih pri­ja­te­lja, dok ne­ki dru­gi že­le do­bi­ti in­s­pi­ra­ci­ju i po­pra­vi­ti svoj Ins­ta­gram pro­fil ka­ko bi bio kon­ku­ren­tan s dru­gi­ma. FO­TO­GRA­FI­JE DJE­CE Ot­kad pos­to­je druš­tve­ne mre­že vo­di se is­ta ras­pra­va – tre­ba li objav­lji­va­ti sli­ke dje­ce na in­ter­ne­tu i ako objav­lju­je­te što objav­lju­je­te. Na­kon što je iz­bo­rio na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom su­du od­lu­ku ka­ko mo­že sa­mos­tal­no zas­tu­pa­ti in­te­re­se ma­lo­ljet­nog si­na Alek­san­dra, Mi­lan Po­po­vić tra­žio je od druš­tve­ne mre­že Ins­ta­gram da uk­lo­ni sve si­no­ve fo­to­gra­fi­je s pro­fi­la Se­ve­ri­ne i Igo­ra Ko­ji­ća. Ve­ći­na lju­di vi­di pro­blem u to­me što i dje­ca ima­ju pra­vo na pri­vat­nost i tre­ba­la bi bi­ti na in­ter­ne­tu tek ka­da sa­ma mo­gu od­lu­či­ti ho­će li ili ne­će. Dru­gi lju­di opet vi­di pro­blem u onim ma­lo mrač­ni­jim kut­ci­ma in­ter­ne­ta gdje se skri­va­ju raz­ni sek­su­al­ni pre­da­to­ri. Je­le­na Ve­lja­ča, na pri­mjer, ne­ma pro­ble­ma s objav­lji­va­njem sli­ka ma­le Le­ne. Na­ime, sko­ro sva­ka sli­ka na nje­zi­nu Ins­ta­gra­mu ne­ka je do­go­dov­šti­na nje­zi­ne kće­ri. No­vo­pe­če­na maj­ka Ni­ves Iva­ni­še­vić is­to ta­ko čes­to objav­lju­je sli­ke svog no­vo­ro­đen­če­ta. El­la Dvor­nik raz­ma­zi­la je svo­je pra­ti­te­lje jer ih kons­tant­no na­gra­đu­je sli­ka­ma i vi­de­ima ma­le Ba­lie. Ia­ko je ma­lo sta­ri­ja, kći Ni­ves Cel­zi­jus još ne­ma svoj Ins­ta­gram, no nje­zi­na maj­ka uz svo­je čes­to objav­lju­je i nje­zi­ne fo­to­gra­fi­je.

Pro­fil vo­di­te­lji­ce Ne­ve­ne Ren­de­li pun je fo­to­gra­fi­ja nje­zi­ne pres­lat­ke dje­ce, dok Ana Gru­ica bi­ra tre­nut­ke ži­vo­ta svo­jeg si­na ko­je će obja­vi­ti. Pje­va­či­ca Pa­me­la Ram­ljak objav­lju­je fot­ke svog si­na, ali i fot­ke s dru­že­nja s dje­com vo­di­te­lji­ce Mir­ne Ma­ras, ko­ja je is­to ta­ko na Ins­ta­gra­mu od­lu­či­la objav­lji­va­ti sli­ke svo­je dje­ce. Ida Pres­ter, vo­di­te­lji­ca i pje­va­či­ca ko­ja se pre­se­li­la u Sr­bi­ju, jed­na­ko čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je svo­je dje­ce, čak češ­će ne­go fot­ke na ko­ji­ma je ona, a s ti­me se ne mo­že po­is­to­vje­ti­ti Vik­to­ri­ja Ra­đa. Os­ni­va­či­ca por­ta­la Jo­ur­nal.hr Iva Ra­dić po­ne­kad objav­lju­je fot­ke svo­je dje­ce, ali ipak objav­lju­je vi­še fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma je sa­mo ona, a ne­što slič­no ra­di i Bo­ja­na Gre­go­rić Vej­zo­vić.

FO­TO­GRA­FI­JE HRA­NE

Je­dan od ve­li­kih tren­do­va u svi­je­tu druš­tve­nih me­di­ja objav­lji­va­nje je fo­to­gra­fi­ja hra­ne. To ra­de svi, poz­na­ti i ne­poz­na­ti, a ne sa­mo lju­di ko­ji se ba­ve kri­ti­kom. No poz­na­te Hr­va­ti­ce baš ne sli­je­de taj trend ia­ko Ana Gru­ica Ugle­šić uba­ci po­ne­ku fot­ku svog zdra­vog do­ruč­ka. An­drea An­dra­ssy je­di­na je ko­ja je oz­bilj­no shva­ti­la ovaj trend i čes­to nas pod­sje­ti da smo za­pra­vo stvar­no glad­ni. Ma­ja Šu­put jed­nom je obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju na ko­joj se vi­di ka­ko ve­če­ra u Guc­ci­je­vu res­to­ra­nu, a La­na Jur­če­vić na pla­ži Ama­ri Koh Sa­mui.

FO­TO­GRA­FI­JE S PU­TO­VA­NJA

Pu­tu­ju li poz­na­te Hr­va­ti­ce uop­će ili su pre­mo­re­ne na­kon raz­nih an­ga­žma­na pa ne stig­nu na­pra­vi­ti sve što je za pu­to­va­nje po­treb­no. An­ga­ži­ra­ti agen­ci­ju, sku­pi­ti ne­ko­li­ko ha­lji­na, blu­za i ci­pe­la u ve­li­ki ko­fer, ali i do­ći ne­ko­li­ko sa­ti ra­ni­je u zrač­nu lu­ku. Sve to mo­že­te saz­na­ti ako po­gle­da­te nji­ho­ve pro­fi­le na Ins­ta­gra­mu. San­dra Per­ko­vić, hr­vat­ska atle­ti­čar­ka i re­kor­der­ka u ba­ca­nju di­ska, čes­to pu­tu­je i uvi­jek obja­vi ne­ku fot­ku s pu­to­va­nja. Ma­ja Šu­put i Ne­ve­na Ren­de­li oba­vez­no se ja­ve svo­jim fa­no­vi­ma sa sva­kog pu­to­va­nja. An­drea An­dra­ssy vo­li se po­hva­li­ti eg­zo­tič­nim des­ti­na­ci­ja, a El­la Dvor­nik svo­ju po­pu­lar­nost na Ins­ta­gra­mu mo­že za­hva­li­ti, iz­me­đu os­ta­log, i fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je je nje­zin za­ruč­nik Char­les sni­mio dok su pu­to­va­li. Pu­to­va­ti vo­li i glu­mi­ca Na­ta­ša Ja­njić, a obja­vi fot­ke ka­da se sje­ti. S pu­to­va­nja se ne­kad ja­ve Ta­tja­na Ju­rić i Ni­ves Iva­ni­še­vić, dok se či­ni da Li­di­ja Ba­čić ni­ka­mo ne ide.

VLAS­TI­TE FO­TO­GRA­FI­JE

Je­dan trend sve na­še poz­na­te Hr­va­ti­ce pri­hva­ti­le su obje­ruč­ke. Fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma su one sa­me. Ne go­vo­ri­mo tu sa­mo o po­pu­lar­nom sel­fi­eju, ne­go i o oni­ma ko­je sni­mi pri­ja­telj, muž, brat ili ses­tra. Ve­ći­na pro­fi­la vr­vi fo­to­gra­fi­ja­ma na ko­ji­ma su u raz­nim po­za­ma i raz­nim mod­nim kom­bi­na­ci­ja­ma, ko­ji­ma po­ku­ša­va­ju in­s­pi­ri­ra­ti svo­je pra­ti­te­lje ili jed­nos­tav­no po­ka­za­ti što su no­vo ku­pi­le. Se­ve­ri­na ima pu­no fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma je sa­ma, pu­no vi­še od onih na ko­ji­ma je s mu­žem, Je­le­na Ve­lja­ča ima po­djed­nak broj fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma je sa­ma, no pre­fe­ri­ra objav­lji­va­ti fo­to­gra­fi­je ma­le Le­ne. Ma­ja Šu­put i Je­le­na Roz­ga mno­go fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma su sa­me, dok Li­di­ja Ba­čić, Fa­ni Stip­ko­vić i So­nja Ko­vač ima­ju ap­so­lut­no naj­vi­še tak­vih, čak vi­še od 90 pos­to. Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić mo­žda ne objav­lju­je fot­ke dje­te­ta, ali za­to objav­lju­je one na ko­ji­ma je sa­ma, a ne­što rje­đe one na ko­ji­ma je u druš­tvu. Poz­na­to je da Ni­ves Cel­zi­jus vo­li stav­lja­ti svo­je atri­bu­te u pr­vi plan, a to mo­že­mo vi­dje­ti i na nje­zi­nu Ins­ta­gra­mu, gdje naj­vi­še objav­lju­je za­vod­lji­ve fot­ke na ko­ji­ma je sa­ma. Pje­va­či­ca La­na Jur­če­vić ima go­lem broj tak­vih fo­to­gra­fi­ja. Za­klju­či­ti mo­že­mo sa­mo da stvar­no nit­ko od njih ne­ma pro­ble­ma sa sa­mo­po­uz­da­njem i da za njih vri­je­di ona “ako ne vo­liš se­be, ka­ko ćeš vo­lje­ti ne­ko­ga dru­go­ga”.

Ne­ve­na Ren­de­li na Ins­ta­gra­mu bi­lje­ži sve što pro­la­zi, a naj­češ­će objav­lju­je fo­to­gra­fi­je obi­te­lji

Je­le­na Ve­lja­ča ra­do objav­lju­je fo­to­gra­fi­je kćer­ki­ce Le­ne

Ni­ves Cel­zi­jus Uvi­jek u obja­va­ma na pr­vo mjes­to stav­lja fi­zič­ki iz­gled Na­ta­ša Ja­njićobjav­lji­va­la je do­sad naj­češ­će fo­to­gra­fi­je s pu­to­va­nja, a od­ne­dav­no pra­ti­mo i nje­zi­nu pr­vu trud­no­ću Pu­to­va­nja,dje­ca, hra­na i mo­da naj­češ­će su te­me na druš­tve­nim mre­ža­ma slav­nih Hr­va­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.