MARTHA STEWART

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruža Tv -

Di­plo­mi­ra­la je po­vi­jest i umjet­nost te je ra­di­la na Wall Stre­etu kao bur­zov­ni agent. Ši­ra jav­nost je upoz­na­je kad je u če­tr­de­set pr­voj go­di­ni iz­da­la knji­gu “U gos­ti­ma kod Mar­t­he Stewart” ko­ja se sma­tra po­čet­kom grad­nje nje­zi­na pos­lov­na car­stva. Da­nas je Martha Stewart Li­ving Om­ni­me­dia (MSLO) raz­no­vr­s­na me­dij­ska i tr­go­vač­ka kom­pa­ni­ja sa sje­di­štem u New Yor­ku, ko­ja obu­hva­ća ti­ska­no i elek­tron­sko iz­da­vaš­tvo, pro­da­ju i li­cen­ci­ra­nje. Kom­pa­ni­ja ima 645 za­pos­le­nih, a 2008. je os­tva­ri­la bru­to pri­hod od 284 mi­li­ju­na do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.