ANG LEE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruža Tv -

Taj­van­skom re­ži­se­ru vra­ta Hol­lywo­oda otvo­ri­la su se kad je na­pu­nio če­tr­de­set jed­nu go­di­nu. Po­zvan je da re­ži­ra “Ra­zum i osje­ća­je” ko­ji su no­mi­ni­ra­ni za se­dam Os­ca­ra, a film je osvo­jio Zlat­ni glo­bus za naj­bo­lju dra­mu. Nje­gov “Ti­gar i zmaj” iz 2005. odu­še­vio je ci­je­li svi­jet baš kao i “Pla­ni­na Bro­ke­back”, lju­bav­na pri­ča dva­ju ka­ubo­ja iz Wyo­min­ga ko­je su utje­lo­vi­li Ja­ke Gyl­len­ha­al i He­ath Led­ger.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.