SPORT­SKE NOVINARKE I SVE NJI­HO­VE MA­LE TAJ­NE

Pri­pad­ni­ce njež­ni­jeg spo­la pos­ta­le su ne­izos­ta­van dio sport­skih re­dak­ci­ja. Na HRT-u je već du­gi niz go­di­na Mir­ta Šur­jak za­du­že­na za iz­vje­šta­va­nje s no­go­met­nih te­re­na, a is­tu sud­bi­nu di­je­li i RTL-ova uz­da­ni­ca Ivo­na He­men.

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Mir­ta Šur­jak Ko­le­ge do­bi­vam na šarm

Lju­bav pre­ma no­vi­nar­stvu kod Mir­te Šur­jak ro­di­la se još u naj­ra­ni­jem dje­tinj­stvu, a za to je po­naj­vi­še kri­va nje­zi­na maj­ka Na­da Šur­jak, ina­če do­ajen­ka split­skog stu­di­ja HTV-a. – Još od tre­će go­di­ne, ka­da bi ma­ma do­ve­la so­bom na po­sao, trč­ka­ra­la sam oko sto­la ra­dij­ske ko­men­ta­tor­ske sport­ske le­gen­de Ede Pe­zzi­ja i vi­ka­la “ja ću, bar­ba Edo” bi­ti sport­ski no­vi­nar’.Ta že­lja ni­kad u me­ni ni­je pres­ta­la i bi­la sam pre­sret­na ka­da me ta­daš­nji ured­nik Bru­no Ko­va­če­vić iz in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma po­vu­kao u sport­ski – go­vo­ri Mir­ta. A on­dje su joj druš­tvo pra­vi­li po­naj­vi­še mu­ški ko­le­ge ko­je no­vi­nar­ka, is­ti­če u ša­li, naj­vi­še do­bi­va na šarm. – Ipak je sport vi­še nji­hov te­ri­to­rij pa čes­to tra­žim nji­hov sa­vjet i po­dr­šku. Ne vo­lim se baš pra­vi­ti pa­met­na. Pu­no mu­dri­je je ima­ti do­bru i pri­ja­telj­sku su­rad­nju sa svi­ma – ka­že. Kao naj­ve­ći iz­a­zov u ka­ri­je­ri is­ti­če kva­li­fi­ka­cij­sku utak­mi­ca Hr­vat­ska – Ita­li­ja ko­ja se igra­la na Po­lju­du ka­da je uži­vo in­ter­v­ju­ira­la biv­šeg ta­li­jan­skog iz­bor­ni­ka An­to­ni­ja Con­tea i os­ta­le re­pre­zen­ta­tiv­ce. Priz­na­je da je ima­la tre­mu, no po­sao je odra­di­la bez gre­ške, a po­hva­lu je do­bi­la i od svo­je pro­fe­so­ri­ce ta­li­jan­skog je­zi­ka. Naj­ve­ća mo­ti­va­ci­ja joj je kći Chi­ara ko­ja već sad go­vo­ri da će jed­nog da­na bi­ti pred­sjed­ni­ca Haj­du­ka. Mno­gi Mir­tu hva­le i zbog atrak­tiv­nog iz­gle­da, no nje­ga re­por­ter­ka ne že­li stav­lja­ti u pr­vi plan. – Glu­pa ni­sam. Obra­zo­va­na je­sam. Moj ka­pi­tal ni­je mo­je ti­je­lo. Ima ne­što i u gla­vi – za­klju­ču­je Mir­ta.

Ani­ta Kaj­ta­zi Roth Pre­dra­su­de ni­ka­da ni­sam re­gis­tri­ra­la

Kaj­ta­zi Roth već je du­gi niz go­di­na dio sport­ske re­dak­ci­je No­voj TV. Že­na je u svi­je­tu sport­skog no­vi­nar­stva odu­vi­jek ka­že Ani­ta, no me­di­ji da­nas funk­ci­oni­ra­ju na druk­či­ji na­čin pa su pu­no vid­lji­vi­je. vid­lji­vi­je – Ni­kad ni­sam o sport­skom no­vi­nar­stvu raz­miš­lja­la pos­lu re­zer­vi­ra­nom za mu­škar­ce, a po­seb­no sa­da, na­kon 17 go­di­na ka­ri­je­re – is­ti­če Kaj­ta­zi Roth. Ne­ugod­na is­kus­tva i pre­dra­su­de na svo­joj ko­ži ni­ka­da osje­ti­la. – Ako ih je i bi­lo, ni­sam re­gis­tri­ra­la. Ni­ka­da ni­sam ima­la pro­blem ni s ko­le­ga­ma, ali ni sa spor­ta­ši­ma ili spor­ta­ši­ca­ma. to­ga ovi­si i o na­či­nu i sta­vu s se obra­ća­te su­go­vor­ni­ci­ma i ko­le­ga­ma – is­ti­če Ani­ta. Kao naj­ve­ći iz­a­zov u do­sa­daš­njoj ka­ri­je­ri is­ti­če no­go­met­no pr­vens­tvo 2006. go­di­ne. ob­zi­rom na ta­da re­la­tiv­no krat­ko te­le­vi­zij­sko is­kus­tvo, bi­lo je dos­ta na­pe­to odra­di­ti pr­vo no­go­met­no svjet­sko pr­vens­tvo u Nje­mač­koj, ali, pre­ži­vje­li smo (smi­jeh). A što se pak no­vih iz­a­zo­va ti­če, imam ih u pla­nu – naj­av­lju­je. Uz po­sao od­lič­no ba­lan­si­ra i maj­čins­tvo, a sa svo­jim si­no­vi­ma slo­bod­no vri­je­me pro­vo­di na utak­mi­ca­ma.

Ivo­na He­men Obi­telj i deč­ko ve­li­ka su mi po­dr­ška

Pra­ti­te li sport­ske mi­nu­te na RTL te­le­vi­zi­ji, nje­zi­no li­ce za­si­gur­no vam je poz­na­to. Ivo­na He­men no­va je RTL-ova uz­da­ni­ca ko­ja svoj no­vi­nar­ski staž od­ne­dav­no gra­di i na te­le­vi­zi­ji. – Odu­vi­jek me priv­la­čio sport kao ta­kav i s raz­lo­gom sam upi­sa­la stu­dij no­vi­nar­stva na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti. Sport sam naj­vi­še za­vo­lje­la uz mla­đeg bra­ta ko­ji je pra­vi sport­ski zna­lac. Pam­tim ne­djelj­no pra­će­nje for­mu­le 1 s njim i ta­tom na­kon ruč­ka – dok je Mic­ha­el Sc­hu­mac­her vo­zio, mo­ra­la je bi­ti ti­ši­na – pri­sje­ća se Ivo­na. U pos­lu su joj naj­ve­ća po­dr­ška obi­telj, ali i deč­ko Ivan Vr­do­ljak. – Ma­ma je moj naj­ve­ći kri­ti­čar i fan, zbog me­ne je po­če­la pra­ti­ti sport i uvi­jek je pu­na sa­vje­ta i ide­ja. Jed­na­ko kao i deč­ko ko­ji je u ovoj bran­ši i pu­no mi po­ma­že svo­jim is­kus­tvom – ot­kri­va He­men. RTL-ova re­por­ter­ka pra­vi je sport­ski fa­na­tik pa je ta­ko i kad ne ra­di čes­to mo­že­te vi­dje­ti na tri­bi­na­ma. – Me­ni su sport­ska do­ga­đa­nja blag­dan. Obo­ža­vam ići na utak­mi­ce i to je još jed­na čar ovo­ga pos­la – oti­ći ne­ka­mo gdje ina­če ne bih ima­la pri­li­ke. Uglav­nom sam pos­lov­no na utak­mi­ca­ma, a ne­ri­jet­ko odem i s bra­tom – ka­že. Sport­sko no­vi­nar­stvo Ivo­na ne sma­tra muškom do­me­nom. – Ako ra­diš ne­što što vo­liš i sva­kod­nev­no se do­ka­zu­ješ u to­me, nit­ko ti to ne mo­že os­po­ri­ti. Svi­jet mi­je­njaš svo­jim pri­mje­rom, a ne miš­lje­njem – za­klju­ču­je Ivo­na.

Ana-Ma­ri­ja An Vu­ko­vić Vu Otac mi je pre­nio lju­bav pre­ma spor­tu

Da že­ne us­pješ­no pli­va­ju sportskim te­ma­ma, do­ka­zu­je i pri­mjer AnaMa­ri­je Vu­ko­vić ko­ja se na­la­zi na če­lu sport­ske re­dak­ci­je No­ve TV. Ana-Ma­ri­ja na sport­sko no­vi­nar­stvo ni­ka­da ni­je gle­da­la kao na mu­ški te­ri­to­rij. – Na kra­ju kra­je­va upra­vo s ovih pros­to­ra po­tek­la je i pr­va sport­ska ko­men­ta­to­ri­ca u Eu­ro­pi, Mil­ka Ba­bo­vić – na­po­mi­nje urednica spor­ta na No­voj TV. Lju­bav pre­ma spor­tu Ana-Ma­ri­ji je pre­nio otac dok je još bi­la dje­voj­či­ca. – Vo­dio me sa so­bom na raz­ne sport­ske pri­red­be, s njim sam gle­da­la i raz­li­či­te sport­ske pri­je­no­se, a i sa­ma sam bi­la u dvo­ra­ni od svo­je če­t­vr­te go­di­ne ka­da sam se po­če­la ba­vi­ti ple­som – ot­kri­va AnaMarija. Is­ti­če da joj je pos­tav­lja­nje re­dak­ci­je bio naj­ve­ći pro­fe­si­onal­ni iz­a­zov s ko­jim se su­sre­la do sa­da. – Taj iz­a­zov tra­je i da­nas i kao re­dak­ci­ja nas­to­ji­mo kons­tant­no po­mi­ca­ti vlas­ti­te gra­ni­ce. Ne­dav­no je No­va TV po­če­la pre­no­si­ti i utak­mi­ce no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je što je bio no­vi, ve­li­ki iz­a­zov i za me­ne i za ci­je­lu re­dak­ci­ju. Oče­ku­je nas još pu­no pos­la, a sa­mim ti­me i pu­no no­vih iz­a­zo­va – ka­že Vu­ko­vić, ko­ja auto­ri­tet me­đu ko­le­ga­ma gra­di vlas­ti­tim is­kus­tvom i ra­dom.

Ana Stri­zić S ko­le­ga­ma me ve­že pri­ja­telj­stvo, ali i kum­s­tvo

Vo­di­te­lji­ca i no­vi­nar­ka Ana Stri­zić već je go­to­vo de­set go­di­na dio sport­ske re­dak­ci­je RTL-a ko­joj se pri­dru­ži­la na po­ziv ko­le­ge Ni­ne Štam­bu­ka. – Uvi­jek sam vo­lje­la sport, sve sam utak­mi­ce pra­ti­la s ta­tom od ma­lih no­gu, ali se ni­kad ni­sam za­miš­lja­la u sport­skoj re­dak­ci­ji – go­vo­ri nam Ana. S ko­le­ga­ma iz re­dak­ci­je ne ve­že je sa­mo pro­fe­si­ona­lan već i pri­va­tan od­nos. – Na­kon svih ovih go­di­na ni­smo sa­mo ko­le­ge već pri­ja­te­lji pa čak i ku­mo­vi. Oni su mi dru­ga obi­telj. At­mo­sfe­ra je od­lič­na, su­per se ze­za­mo i dru­ži­mo. Na­rav­no, bi­lo je us­po­na i pa­do­va, ali to je nor­mal­no s ob­zi­rom na to da smo svi za­jed­no već go­to­vo de­set go­di­na – go­vo­ri Stri­zić. Kao že­na u svi­je­tu spor­ta, s pre­dra­su­da­ma se ni­ka­da ni­je su­sre­la. – Već je go­di­na­ma u sva­koj re­dak­ci­ji ba­rem jed­na no­vi­nar­ka, na kon­fe­ren­ci­ja­ma za me­di­je ima pu­no ko­le­gi­ca. Ni­kad ni­sam pri­mi­je­ti­la ni­kak­vu raz­li­ku ili da me net­ko druk­či­je po­gle­dao za­to što sam že­na – ka­že. Iako obo­ža­va sport, na utak­mi­ce ri­jet­ko od­la­zi, a za to tre­nu­tač­no ima i do­bar raz­log. – Sin mi je još pre­ma­li za tak­ve ak­tiv­nos­ti. Ne­ma kon­cen­tra­ci­je za ci­je­lu utak­mi­cu za­to kad su u pi­ta­nju ne­ki ve­ći sport­ski do­ga­đa­ji njih gle­dam do­ma sa­ma ili s pri­ja­te­lji­ma – ot­kri­va Ana Stri­zić.

Mir­ta Šur­jak je već kao dje­voj­či­ca ma­šta­la o to­me da pos­ta­ne sport­ska no­vi­nar­ka. Naj­vi­še ju je mo­ti­vi­rao le­gen­dar­ni Edo Pe­zzi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.