Za­što Ma­te Jan­ko­vić ne mo­že bez glaz­be

Poz­na­ti chef obo­ža­va pu­to­va­nja na ko­ji­ma uvi­jek na­uči ne­što no­vo te ih sma­tra pra­vim za­či­nom ži­vo­ta, no ni jed­no mu ne bi bi­lo to­li­ko li­je­po da ga ne pra­ti glaz­ba s ne­kog od stre­am ser­vi­sa ko­je ima na mo­bi­te­lu od ko­jeg se ne odva­ja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

6.

Pu­to­va­nje, uz glaz­bu, sma­tram naj­ve­ćim za­či­nom ži­vo­ta. UpoPUTOVANJA zna­va­nje dru­gih kul­tu­ra, pri­rod­nih lje­po­ta, hra­ne ar­hi­tek­tu­re obo­ga­ću­je duh čo­vje­ka. Pos­ta­je­mo ne sa­mo to­le­rant­ni na raz­li­či­tos­ti već i nji­ho­vi lju­bi­te­lji. Pu­tu­ju­ći, čo­vjek pos­ta­je gra­đa­nin svi­je­ta, što sma­tram da bi svat­ko u 21. sto­lje­ću tre­bao bi­ti.

1. KA­VA

Ve­li­ki sam lju­bi­telj ka­ve i ne po­či­njem dan bez nje. Pi­jem sa­mo es­pre­sso, bez še­će­ra i mli­je­ka. Obič­no ga pi­jem u Elis­caféu u Ili­ci, ko­ji je ne­dav­no pro­gla­šen za jed­no od 500 naj­bo­ljih mjes­ta za ka­vu na svi­je­tu. Mis­lim da je to do­bra re­fe­ren­ci­ja. Ka­va je za me­ne vi­še od na­pit­ka, za me­ne je to druš­tve­ni do­ga­đaj ko­ji po­zi­va na in­te­rak­ci­ju i dru­že­nje i sva­ka­ko utje­če na os­ta­tak da­na.

2. GLAZ­BA:

Obo­ža­vam glaz­bu i ne mo­gu za­mis­li­ti ži­vot bez nje. Vlas­nik sam ve­li­kog bro­ja plo­ča i CD-a. Obvez­no na mo­bi­te­lu imam jed­nu od apli­ka­ci­ja za stre­am glaz­be bez ko­je bi pu­to­va­nja bi­la pu­no te­ža. Slu­šam sve sti­lo­ve glaz­be i ne po­či­njem ni je­dan dan bez glaz­be ko­ja u mom sta­nu go­to­vo stal­no svi­ra. Sma­tram glaz­bu za­či­nom ži­vo­ta.

3. MOBITEL

Mo­der­na vre­me­na ima­ju svo­jih do­brih i lo­ših stra­na. Mis­lim da je iz­um in­ter­ne­ta naj­važ­ni­ji u po­vi­jes­ti čo­vje­čans­tva, a jed­na od plat­for­mi ka­ko da mu pris­tu­pi­mo jest mobitel. Re­kao bih da je mobitel od­li­čan iz­um ko­ji nas po­ve­zu­je s os­tat­kom svi­je­ta, ali po­ja­vom druš­tve­nih mre­ža i smar­t­fon kul­tu­re mis­lim da je sve to otiš­lo u op­se­siv­nu upo­tre­bu ko­ja ne bi­ra mjes­to i vri­je­me. Je­sam li i ja me­đu tak­vi­ma? Na ža­lost, mis­lim da ne mo­gu za­mis­li­ti ži­vot bez te­le­fo­na. Sva­ka­ko pla­ni­ram sma­nji­ti nje­go­vo ko­ri­šte­nje i kons­tant­no mo­ta­nje po ru­ka­ma. Druš­tvo je pu­no gr­ba­va­ca s po­gle­di­ma u zas­lon te­le­fo­na, a to ni­je li­jep pri­zor.

4. DO­BAR JASTUK I MADRAC

Što sam sta­ri­ji, sve vi­še ci­je­nim san. Bez do­brog sna ne mo­že­mo nor­mal­no funk­ci­oni­ra­ti, a za to je po­tre­ban do­bar jastuk i madrac. Osje­ćam se sta­rim sa­mo za­to što ovo pi­šem, ali to je či­nje­ni­ca. Pro­bu­di­ti se nas­pa­van spa­da u ve­lik ži­vot­ni luk­suz, za­što si ga ne bi­smo pri­ušti­li? Mis­lim da je nas­pa­va­na oso­ba ugod­ni­ja za su­ži­vot, ko­mu­ni­ka­ci­ju i u ko­nač­ni­ci – bo­lji je čo­vjek.

5.

To je mo­žda i naj­ve­ći iz­um u po­vi­jes­ti hra­ne te nu­di go­mi­lu moTJESTENINA guć­nos­ti. Pri­pre­ma ne mo­ra tra­ja­ti du­go, ve­lik broj je lju­di vo­li te mo­že bi­ti jed­nos­tav­na, ali i kom­plek­s­na. Ne go­vo­rim sa­mo o Ita­li­ji već i o Ja­pa­nu, Ki­ni, Taj­lan­du i os­ta­lim zem­lja­ma s ja­kom tra­di­ci­jom pri­pre­me tjes­te­ni­ne.

7. VI­NO

Vi­no je jed­no od naj­bit­ni­jih pi­ća u po­vi­jes­ti ljud­skog ro­da. Od­go­vor­no je za pu­no do­brih, ali i lo­ših odu­ka. Sma­tram ga ne­čim ple­me­ni­tim jer je re­zul­tat su­rad­nje pri­ro­de i čo­vje­ka, nje­go­va zna­nja, ali i čim­be­ni­ka na ko­je se ne mo­že utje­ca­ti. Vo­lim sve vr­ste vi­na, od pje­nu­ša­vog do slat­kog, i ne mo­gu za­mis­li­ti ve­če­ru i dru­že­nje bez nje­ga.

8. KNJI­GE:

knji­ga­ma se kri­je sve zna­nje ovog svi­je­ta, do­du­še i glu­pos­ti jer je objav­lje­no i ja­ko pu­no lo­ših i opas­nih knji­ga. Vo­lim či­ta­ti sve žan­ro­ve, ali po­s­ljed­njih go­di­na či­tam auto­bi­ogra­fi­je i bi­ogra­fi­je jer sma­tram da ži­vot pi­še naj­bo­lje pri­če. Knji­ge ti ra­zvi­ja­ju spo­sob­nost raz­miš­lja­nja i vo­ka­bu­lar i sma­tram ih naj­ve­ćim sa­vez­ni­kom u bor­bi pro­tiv glu­pos­ti.

9. NOŽEVI

Ovo je bi­lo easy. Oš­tri noževi naj­važ­ni­je su po­ma­ga­lo ako ste ku­har. Bez njih ne­ma pos­la, i naj­važ­ni­ji su vam sa­vez­nik u ku­hinj­skom ro­vu. Bri­ga

nji­ma mo­že vam olak­ša­ti ži­vot, a ne­bri­ga ote­ža­ti. Već ne­ko­li­ko go­di­na ima­mo ve­li­ke po­ma­ke u di­zaj­nu pa ni­su sa­mo alat već su i mje­ri­lo uku­sa

sta­te­ment sva­kog ku­ha­ra. 10. 10. RED BULL To je moj gu­il­ty ple­asu­re. Ve­lik sam lju­bi­telj tog pi­ća I za­ljub­lje­nik u okus. Ne pre­tje­ru­jem s njim, ali tu i ta­mo si ugo­dim ko­jom li­men­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.