Na­kon se­dam go­di­na Le­tu štu­ke ima­ju no­vi al­bum

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Du­gih se­dam go­di­na če­ka­lo se na no­vi, če­t­vr­ti al­bum Le­tu štu­ke. I on­da kad se po­ja­vi iro­nič­no ga na­zo­vu “Topla vo­da” prem­da spo­me­nu­ti CD vi­še na­li­ku­je na sve što mo­že­te za­mis­li­ti osim na ot­kri­va­nje to­ple vo­de. No, ta­kav je Di­no Ša­ran, bes­pri­je­ko­ran autor i ve­lik čo­vjek, je­dan od naj­ta­len­ti­ra­ni­jih, ko­ji je be­skom­pro­mis­no ta­lio pje­sme za no­vi al­bum Štuka i ne po­miš­lja­ju­ći da ga obja­vi pri­je ne­go do­đe pra­vo vri­je­me. Ne­ko­li­ko pu­ta vi­dje­li smo se zad­njih go­di­na, pri če­mu vas je nje­go­va na­vi­ka da vam ve­li­ko­duš­no i una­pri­jed iz­re­ci­ti­ra sti­ho­ve no­vih pje­sa­ma mo­gla sa­mo os­ta­vi­ti s tvrd­njom i pi­ta­njem “ovo je sjaj­no, pa kad će no­vi al­bum?”. Ša­ran je u ru­ka­vu imao pra­vi od­go­vor, že­lio je bi­ti sa si­nom u Sa­ra­je­vu i pro­vo­di­ti vri­je­me ne s ben­dom, ne­go s dje­te­tom ko­je je odras­ta­lo u ključ­nim go­di­na­ma, pa su i Štu­ke, osim ne­ko­li­ko go­diš­njih kon­cert­nih upri­zo­re­nja i no­vih pje­sa­ma po­put “Bo­že zdrav­lja”, “Su­per­mar­ket” i “Bo­či­ce”, objav­lje­nih na U sin­glo­vi­ma, če­ka­le da se glav­nom auto­ru sve u ži­vo­tu pos­lo­ži ka­ko tre­ba. me­đu­vre­me­nu do­go­di­la se i su­rad­nja s Du­bi­oza ko­lek­ti­vom u “Au­to­pi­lo­tu”, ko­ju mi je Ša­ran naj­a­vio još po­čet­kom 2017. go­di­ne tvr­de­ći da no­vi al­bum Štu­kaŠtu­ka “sa­mo sa­mo što ni­je”. ni­je . No, sa Ša­ra­nom se če­ka­nje uvi­jek is­pla­ti, ni­po­što ga ne tre­ba ubr­za­va­ti, već ga kao vr­lo po­seb­nu i dra­go­cje­nu oso­bu po­dr­ža­va­ti i “dr­ža­ti na dla­nu”. Jer on vas – jed­nos­tav­no – ne mo­že ra­zo­ča­ra­ti. Uvje­ri­li smo se u to ne­ko­li­ko pu­ta s auto­rom ko­ji je pot­pi­sao to­li­ko do­brih pje­sa­ma u re­per­to­aru Štuka i za dru­ge iz­vo­đa­če. Mo­gao je i za vi­še njih ko­ji ga mo­le da im “na­pi­še al­bum”, ali jed­nos­tav­no ne že­li jer mu se ne da dru­ži­ti s pje­va­či­ma (i pje­va­či­ca­ma, da­ka­ko) ko­ji mu “ne pa­šu”. Ak­tu­al­ni, tek objav­lje­ni če­t­vr­ti singl, pjesma “Zem­lja go­ri” s no­vog al­bu­ma Štuka “Topla vo­da”, još jed­na su­rad­nja Ša­ra­na i Du­bi­oza ko­lek­ti­va, mo­žda je naj­lak­ši put za ra­zu­mi­je­va­nje du­go­oče­ki­va­nog al­bu­ma Štuka. Na­rod­njak ko­ji se ru­ga na­rod­nja­ci­ma, kao što se i sja­jan tekst nas­lov­ne pje­sme u pro­du­že­noj ver­zi­ji okrut­no ru­ga stvar­nos­ti i tvr­di “šup­lja pri­ča li­be­ra­la, svi­jet bez sr­ca i mo­ra­la, slo­bo­da N je topla vo­da”. Je­di­ni je pro­blem što stvar­nost obič­no po­bi­je­di. išta i nit­ko u Ša­ra­no­vim tek­s­to­vi­ma ne­ma po­pust, a uz sve po­et­ske sli­ke mo­že ih se ko­mot­no či­ta­ti kao vje­ro­dos­toj­no sta­nje stvar­nos­ti oko nas i u na­ma. Još pred go­di­nu i pol da­na Di­no Ša­ran mi objaš­nja­vao “no­vu ener­gi­ju” i gušt su­rad­nje s Du­bi­oza ko­lek­ti­vom te go­vo­rio tekst pje­sme “Au­to­pi­lot”, pos­li­je objav­lje­ne na al­bu­mu Du­bi­oze “Pje­smi­ce za dje­cu i odras­le”. Da­nas mu Du­bi­oza vra­ća us­lu­gu na no­vom sin­glu “Zem­lja go­ri”, s al­bu­ma pu­nog ubo­ji­tih, an­ga­ži­ra­nih pro­ni­ca­vih Ša­ra­no­vih tek­s­to­va, ali i dru­ga­či­je glaz­be u ko­joj se elek­tro­ni­ka, ples­ni ri­tam, reg­gae i ska, ali i

me­lan­ko­lič­ne Ša­ra­no­ve me­lo­di­je, spa­ja­ju svje­ži­ju zvuč­nu sli­ku ben­da za ne­ko no­vo, no­vo, no­vo vri­je­me. Sve u sve­mu, ukup­no de­vet no­vih pje­sa­ma, te­ških ko­ma­da i dojm­ljiv niz ko­ji kre­će od po­čet­ne “Bo­že zdrav­lja”, pre­ko ot­kri­va­lač­kih “Ne poz­na­jem”, “Su­per­mar­ket” i hi­to­id­ne “Kre­ten”, do sjaj­nog, mo­glo bi se re­ći, i po­tres­nog za­vr­š­nog ni­za “Bo­či­ce”, “Topla vo­da”, “Ku­le” i me­ga­ba­la­de “Žad”. S opo­rim, maj­stor­ski na­pi­sa­nim tek­s­to­vi­ma ko­ji vas za­ku­ca­ju za sto­lac, gu­dač­kim or­kes­tra­ci­ja­ma i hip­no­tič­kom svir­kom, “Topla vo­da” al­bum U je ko­ji pu­no to­ga ka­že o tmur­noj stvar­nos­ti, ali osob­nim osje­ća­ji­ma ne sa­mo Ša­ra­na ne­go mno­gih lju­di. krat­ko, “Topla vo­da” prijelomni je al­bum u ži­vo­tu Štuka, ži­vo­ta ko­ji će, na­daj­mo po­tra­ja­ti. Ne sa­mo za­to što ga se če­ka­lo du­go go­di­na ne­go i za­to što je po­če­tak dru­ga­či­je fa­ze ra­da ben­da, pa uz no­ve i sta­re su­rad­ni­ke – od Đa­ni­ja Per­va­na i dru­gih s ko­ji­ma Ša­ran kre­nuo na put – pred­stav­lja i no­vo iz­da­nje Ša­ra­na i ben­da ko­je bi tre­ba­lo iz­dr­ža­ti slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na, dok zem­lja (opet) go­ri.

DI­NO ŠA­RAN, BES­PRI­JE­KO­RAN AUTOR I VE­LIK ČO­VJEK, TVR­DI NAŠ KO­LUM­NIST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.