ŽE­NE NOGOMETAŠA S USPJEŠNIM POSLOVIMA

NJEŽNIJE POLOVICE NA­ŠIH NOGOMETAŠA IMA­JU ZAVIDNE KA­RI­JE­RE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Mia Bu­va

Zgodne že­ne odu­vi­jek su se ve­za­le uz spor­ta­še, oso­bi­to one ko­ji­ma je naj­ve­ća strast no­go­met. Za­nos­ne lje­po­ti­ce osvo­ji­le su sr­ca na­ših nogometaša, a atrak­ti­van iz­gled ni­je je­di­no što ih kra­si. One su am­bi­ci­oz­ne i poduzetne že­ne s jas­nom vi­zi­jom bu­duć­nos­ti zbog če­ga se nji­ho­vi part­ne­ri nji­ma ite­ka­ko po­no­se. Ne­ke su već os­tva­ri­le mod­ne i glaz­be­ne ka­ri­je­re, a ne­ke se tek spre­ma­ju na po­du­zet­nič­ki uz­let či­me će la­ko sru­ši­ti ste­re­otip da že­ne nogometaša ne ra­de ni­šta. Iako ima sa­mo 26 go­di­na, iza Fran­ke Ba­te­lić već je glaz­be­na ka­ri­je­ra na ko­joj bi joj po­za­vi­dje­le broj­ne ko­le­gi­ce s es­tra­de. Po­bje­dom u ta­lent showu ‘Showti­me’ 2007. godine Fran­ka je pos­ta­la no­vo li­ce do­ma­će glaz­be­ne sce­ne. Ve­li­ki us­pjeh os­tva­ri­la je već pr­vom pje­smom ‘Ru­ža u ka­me­nu’, no una­toč po­bje­di i iz­gle­di­ma za blis­ta­vu glaz­be­nu bu­duć­nost Fran­ka se od­lu­či­la po­vu­ći s es­tra­de i po­sve­ti­ti se obra­zo­va­nju. Upi­sa­la je prav­ni fa­kul­tet, no od glaz­be ni­je odus­ta­la. U lip­nju 2011. godine Fran­ka pa­ki­ra svo­je ko­fe­re i od­la­zi u Bos­ton gdje je us­pje­la pro­ći stro­gu audi­ci­ju za vo­kal­ne iz­vo­đa­če na pres­tiž­nom Ber­k­lee Col­le­ge of Mu­sic. Na­kon po­vrat­ka u Hr­vat­sku u lje­to 2012. godine, upoz­na­je svog su­pru­ga Ve­dra­na. Par se upoz­nao na Zr­ću gdje su obo­je tog lje­ta tu­lu­ma­ri­li i nit­ko ta­da ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti da će nji­ho­va lju­bav za­vr­ši­ti bra­kom. Ćor­lu­ka je bio usred tran­sfe­ra iz En­gle­ske u mo­skov­ski Lo­ko­mo­tiv, a Fran­ka se iz Bos­to­na vra­ti­la u Hr­vat­sku. No ne za­du­go. Zbog lju­ba­vi je ži­vje­la na re­la­ci­ji Za­greb-Mo­sk­va, no po­da­lje od me­di­ja. Ve­li­ki in­te­res jav­nos­ti ta­len­ti­ra­na pje­va­či­ca iz­a­zva­la je 2013. godine ka­da je nas­tu­pi­la kao pred­gru­pa me­ga­po­pu­lar­noj Beyon­ce u za­gre­bač­koj Are­ni. Mno­gi su ta­da oče­ki­va­li nje­zin po­vra­tak, no Fran­ka za svje­tla po­zor­ni­ce još ni­je bi­la sprem­na. Na­kon če­ti­ri godine iz­bi­va­nja, Fran­ka se na sce­nu vra­ti­la u ba­let­nom spek­tak­lu “Gre­at Gat­sby” ko­ji je bio od­lu­čan oki­dač za nje­zi­ne dalj­nje us­pje­he. Is­tri­jan­ka za­nos­nog osmi­je­ha nas­ta­vi­la je mar­lji­vo ra­di­ti na svo­joj ka­ri­je­ri i ni­za­ti hi­to­ve. U ve­li­kom sti­lu na es­tra­du se vra­ti­la s emo­tiv­nom ba­la­dom ‘S to­bom’, a ne­du­go na­kon po­vrat­ka na HRT-u su od­lu­či­li ka­ko će nas upra­vo Fran­ka pred­stav­lja­ti na Eu­ro­son­gu u Por­tu­ga­lu, što joj je bio je­dan od naj­ve­ćih iz­a­zo­va u ka­ri­je­ri. Ni Iza­bel Ko­va­čić, su­pru­ga na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca Ma­tea Ko­va­či­ća, ne bje­ži od iz­a­zo­va. Za­nos­na Iza­bel tek je ne­dav­no po­ka­za­la svo­ju po­du­zet­nič­ku stra­nu. Iza­bel na­ime stoji iza mod­nog bren­da Lu­ni­lou ko­ji je po­kre­nu­la sa sta­ri­jom ses­trom Iva­nom Lu­čić. Mla­de i poduzetne ses­tre uži­va­ju u di­zaj­ni­ra­nju dje­čje odje­će i mod­nih do­da­ta­ka od eko­ma­te­ri­ja­la. Pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na jav­nos­ti su pred­sta­vi­le i svo­ju pr­vu ko­lek­ci­ju za dje­ča­ke i dje­voj­či­ce ko­jom ne is­ti­ču sa­mo svo­ju kre­ativ­nost već i eko­lo­šku

Ži­vot u sje­ni poz­na­tih nogometaša ovim am­bi­ci­oz­nim i odvaž­nim že­na­ma ni­ka­da ni­je bio je­di­na op­ci­ja Pje­va­či­ca Fran­ka Ba­te­lić svoj glaz­be­ni put po­če­la je gra­di­ti još pri­je 11 go­di­na na­kon po­bje­de u ta­da po­pu­lar­nom ta­lent showu ‘Showti­me’

Mi­re­la Fo­rić Sr­na us­pješ­na je pos­lov­na že­na. Stoji iza poz­na­tog li­fes­tyle por­ta­la, a bi­la je i ured­ni­ca ko­lum­ne u ukra­jin­skom Vo­gu­eu

Su­pru­ga Ma­tea Ko­va­či­ća, pre­div­na Iza­bel, sa sta­ri­jom ses­trom Iva­nom po­kre­nu­la je brend Lu­ni­lou. Am­bi­ci­oz­ne ses­tre sto­je iza ko­lek­ci­je or­gan­ske odje­će i pro­izvo­da za dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.