ZAŠTO ŽE­NE UZ­DI­ŠU ZA PETROM PUŠKARIĆEM

LASKA MI USPOREDBA S BURAKOM, A OBOŽAVATELJICE SE JAVLJAJU VI­ŠE NE­GO PRI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Iva­na Ca­re­vić

Šar­mant­ni i zgod­ni Pe­tar Pu­ška­rić iz ma­ne­ken­skih vo­da su­ve­re­no je upo­lo­vio u one glu­mač­ke i to za­hva­lju­ju­ći ulo­zi Kar­la u se­ri­ji No­ve TV “Na gra­ni­ci”. Kao ma­ne­ken i mo­del ima za­vid­no is­kus­tvo pred fo­to­objek­ti­vom, pa nas je za­ni­ma­lo ka­ko se sna­šao pred tv ka­me­ra­ma. – Strah, od­nos­no, ma­la tre­ma uvijek je pri­sut­na kad god se ka­me­ra upa­li. No taj osje­ćaj se jed­nos­tav­no s is­kus­tvom sma­nju­je, jer na­pre­du­jem kao glu­mac i sva­kim da­nom pos­ta­jem sve si­gur­ni­ji pred TV ka­me­rom. Ipak, još pu­no je mi­nu­ta i sa­ti po­treb­no da neo­p­te­re­će­no i si­gur­no sta­nem pred ka­me­ru na se­tu. Is­kus­tvo koje sam ste­kao kao mo­del sma­nji­lo je tu tre­mu jer ra­zu­mi­jem kon­cept sni­ma­nja, ali to su dva, iako srod­na, ipak raz­li­či­ta svi­je­ta. Na TV se­tu sve ide po ras­po­re­du i taj­min­gu, ne­ma vre­me­na za pre­ve­li­ka kaš­nje­nja i bez­broj­na po­nav­lja­nja ta­ko da nas­to­jim ići u ko­rak s tim, učim od sta­ri­jih ko­le­ga, sa­vje­tu­jem se s eki­pom iza kamere, a pr­vo pra­vi­lo mi je da do­bro pro­učim sce­nu i na­učim tekst ka­ko tu ne bi za­ka­zao, a os­ta­lo sve do­đe pri­rod­no. Kao glu­mac još ni­sam za­bo­ra­vio tekst, no svi­ma se to do­ga­đa, pa će se vje­ro­jat­no i me­ni – s osmi­je­hom go­vo­ri 27-go­diš­njak ro­đen u Za­gre­bu. Sil­no se htio oku­ša­ti kao glu­mac,a ne skri­va da je od sre­će i za­pla­kao kad su mu ja­vi­li da je prim­ljen u glu­mač­ki pos­tav se­ri­je. – Svi ko­ji me zna­ju mo­gu re­ći da sam to odu­vi­jek že­lio bi­ti, ali ni­sam mo­gao ni sa­nja­ti da će mi se to do­go­di­ti, po­go­to­vo da do­bi­jem pr­vu ulo­gu u ta­ko ve­li­koj se­ri­ji. Mo­žda je ma­lo po­tek­la jed­na su­za ra­dos­ni­ca, ali mo­ja dje­voj­ka je bi­la kraj me­ne, ta­ko da sam tre­bao os­ta­ti čvrst i ne pro­pla­ka­ti, da ne bi mis­li­la da sam „cu­ri­ca“– kroz smi­jeh će Pe­tar. Pri­ja­te­lji i obi­telj su mu ve­li­ka po­dr­ška i vjer­ni su gle­da­te­lji se­ri­je, ali

Na­kon ma­ne­ken­skih vo­da 27-go­diš­nji Pe­tar uplo­vio je u glu­mač­ke i to za­hva­lju­ju­ći ulo­zi u se­ri­ji No­ve TV “Na gra­ni­ci”. Ot­krio nam je tko kri­ti­zi­ra nje­gov rad i ka­ko mu se dje­voj­ka no­si s či­nje­ni­com da joj je deč­ko sa­da po­pu­la­ran

ipak ma­ma je naj­vjer­ni­ja gle­da­te­lji­ca. – Re­ak­ci­je obi­te­lji su iz­u­zet­no po­zi­tiv­ne, svi su za­do­volj­ni. Sva­kod­nev­no svi gle­da­ju se­ri­ju, smi­ju se, ze­za­ju i pu­ni su pot­po­re. Naj­vi­še me ma­ma zna is­kri­ti­zi­ra­ti jer mis­li da imam utje­ca­ja tra­ži­ti i vi­še tek­s­ta, što ja nor­mal­no ne­mam. Pa me stal­no ze­za da ja na sni­ma­nju ni­šta ne ra­dim - pi­ča nam Pe­tar ko­jeg od di­plo­me na Za­gre­bač­koj ško­li eko­no­mi­je i ma­nadž­men­ta na Jor­da­nov­cu di­je­li sa­mo obra­na di­plom­skog ra­da. Čim se Pe­tar po­ja­vio na ma­lim ekra­ni­ma obožavateljice ni­su skri­va­le ko­li­ko im se svi­đa i usko­ro je za­ra­dio na­di­mak - hr­vat­ski Bu­rak. Pi­ta­mo ga laska li mu usporedba s jed­nim od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­zgod­ni­jih tur­skih glu­ma­ca. – Na­rav­no da mi laska, mis­lim da je on glu­mac ko­jeg hr­vat­ska jav­nost ci­je­ni i vo­li, ali osob­no baš ne vi­dim pre­vi­še slič­nos­ti s nji­me. Me­ni tre­ba još pu­no is­kus­tva da bi do­šao do nje­go­ve ra­zi­ne, ali ka­ko se ka­že, ma­lim ko­ra­ci­ma do ve­li­kih ci­lje­va! – ka­že. Po­jav­lji­va­nje na ma­lim ekra­ni­ma do­ve­lo je do to­ga da mu je in­box na druš­tve­nim mre­ža­ma čes­to za­tr­pan po­ru­ka­ma obo­ža­va­te­lji­ca. – Javljaju se obožavateljice vi­še ne­go pri­je, mo­ram priz­na­ti. Ve­ći­nom do­la­ze po­ru­ke po­dr­ške u smis­lu da im se svi­đa moj lik u se­ri­ji, ne­ka nas­ta­vim ta­ko glu­mi­ti, ali i da im je se­ri­ja vr­hun­ska i du­ho­vi­ta! Me­ni je to sve ja­ko dra­go ču­ti i nas­to­jim svi­ma od­go­vo­ri­ti, jer ne ta­ko dav­no i ja sam bio s dru­ge stra­ne kamere, do­ma pred te­le­vi­zo­rom – ve­li Pu­ška­rić. Pi­ta­mo ga sti­žu li i brač­ne po­nu­de? – Brač­nih po­nu­da ne­ma, te­ško da će to od­mah u in­box ule­tje­ti – sa smje­škom će ma­ne­ken. Pe­tar je u sret­noj ve­zi ta­ko da sve i da do­đe ko­ja brač­na po­nu­da oglu­šio bi se na nju, a s nje­go­vom po­pu­lar­noš­ću dje­voj­ka se od­lič­no no­si. – Mo­joj dje­voj­ci je su­per! Gdje god ju mo­gu po­ves­ti, po­ve­dem je, ta­ko da nam ni­ka­da ni­je do­sad­no. Sret­na je jer zna ko­li­ko sam htio glu­mi­ti i ka­ko tu ni­sam do­šao pre­ko no­ći, pu­na je po­dr­ške i mis­li da je ovo pro­fe­si­ja u ko­joj bih mo­gao na­pre­do­va­ti – pun je hva­le Pe­tar za svo­ju dje­voj­ku. Us­po­re­đu­ju­ći po­sao mo­de­la i glum­ca i da li je glu­mač­ki svi­jet ona­kav kak­vim ga je za­miš­ljao, Pe­tar ka­že slje­de­će: – Is­kre­no ni­sam znao što da oče­ku­jem. Mo­de­ling i glu­ma dje­lu­ju ja­ko slič­no, ali za­pra­vo vam je to po­put te­ni­sa i ping – pon­ga. U mo­de­lin­gu stal­no pu­tu­ješ, ni­kad ni­si do­ma, imaš raz­li­či­ta kra­ća sni­ma­nja, ali naj­važ­ni­je za re­ći je to da si ta­mo uvijek sam. U glu­mi, s dru­ge stra­ne, ve­ći­nu vre­me­na pro­vo­diš na se­tu na jed­nom mjes­tu s ko­le­ga­ma i eki­pom iza kamere kraj se­be. Tre­baš pu­no to­ga za na­uči­ti, od tek­s­ta do pri­je­no­sa emo­ci­ja iz se­be u sce­nu. Sve to tre­ba bi­ti uvjer­lji­vo i pri­rod­no, dok u mo­del­lin­gu tre­ba do­ći na audi­ci­ju i kli­jen­tu „pro­da­ti“se­be. Za­to ne mo­gu re­ći što je te­že ili lak­še, obo­je je te­ško, ali sva­ko ima svo­je pred­nos­ti. Za oba za­ima­nja važ­na je i do­bra kon­di­ci­ja, a Pe­tar se od dje­tinj­stva ba­vi spor­to­vi­ma i ve­ći­nu ži­vo­ta je tre­ni­rao pli­va­nje, a on­da ne­što ma­nje te­nis, no­go­met i ba­se­ball. Te sport­ske na­vi­ke i da­nas nje­gu­je i zas­luž­ne su za nje­go­vu fit li­ni­ju, a na­ma je pri­šap­nuo u če­mu je taj­na nje­go­vog iz­gle­da. – Tre­ni­ram pet pu­ta tjed­no u te­re­ta­ni s osob­nim tre­ne­rom Mar­kom Lon­ča­rom. On mi sla­že in­di­vi­du­alan pro­gram vjež­bi, za­da­je tre­nin­ge i pra­ti na­pre­dak. Tre­ning dnev­no tra­je iz­me­đu sat i dva, ovis­no ko­ju sku­pi­nu mi­ši­ća ra­di­mo. Op­će­ni­to pa­zim i na pre­hra­nu, jer tre­ning bez pre­hra­ne ne ide za­jed­no. No ne pa­zim do te mje­re da za ro­đen­da­ne ne­ću po­jes­ti ni ko­mad tor­te ili u ki­nu ko­ki­ce i ko­lu. Ne sma­tram to us­tru­ča­va­njem ne­go li­fes­tylom na ko­ji sam s go­di­na­ma na­učen i ko­ji mi je pri­ro­dan. Pi­jem vo­du umjes­to so­ko­va, ne je­dem bi­je­li kruh, ne tr­pam se gric­ka­li­ca­ma i slat­ki­ši­ma, da­pa­če ni­ti ne vo­lim slat­ko, ne je­dem iz pe­ka­re… Za­pra­vo je vr­lo jed­nos­tav­no. Je­dem sve i gur­man sam, al ne pre­tje­ru­jem s nez­dra­vom hra­nom – ot­kri­va Pe­tar. Na sni­ma­nju se­ri­je naj­vi­še se dru­ži s Asi­mom Ug­lje­nom, Mir­kom Ili­ba­ši­ćem i Mar­kom Bra­ićem. – Asim mi je bio pro­fe­sor na ško­li No­ve TV, ta­ko da mi je on i men­tor na se­tu. Ja sam tip oso­be ko­ja kad ne­što ne zna – pi­ta, po­sa­vje­tu­je se s ko­le­ga­ma! No­vi sam u to­me i na se­tu mi svi stvar­no po­ma­žu, a po­go­to­vo Mir­ko s ko­jim glu­mim u naj­vi­še sce­na. Pe­tra Kra­ljev mi ta­ko­đer zna po­mo­ći, ali i mno­gi dru­gi sta­ri­ji i is­kus­ni­ji glum­ci i teh­ni­ča­ri či­me sam im ja­ko za­hva­lan – go­vo­ri. Pe­tro­ve glu­mač­ke am­bi­ci­je ne za­us­tav­lja­ju se na se­ri­ji i priz­na­je da bi u ne­koj fa­zi ka­ri­je­re vo­lio glu­mi­ti i u fil­mu. – Stvar­no mis­lim da bi bio je­dins­tven osje­ćaj vi­dje­ti se­be na ve­li­kom plat­nu u ki­ni­ma. Što se sa­mog ka­za­li­šta ti­če, ra­do bih to pro­bao, ali osob­no vi­še vo­lim bi­ti us­mje­ren pre­ma ka­me­ri ne­go pre­ma ži­voj pu­bli­ci. Ono što me uz glu­mu naj­vi­še priv­la­či je vo­đe­nje emi­si­ja. Spon­tan sam i ko­mu­ni­ka­ti­van i vo­lio bih se jed­nog da­na oku­ša­ti u to­me - ka­že Pe­tar.

Pe­tar je sil­no že­lio pos­tai glu­mac i pus­tio je čak i su­zu ra­dos­ni­cu kad je saz­nao da je do­bio ulo­gu.

Uži­va ra­di­ti s mla­dim ko­le­gom Mar­kom Bra­ićem s ko­jim dos­ta vre­me­na pro­vo­di na se­tu.

Za ova­ko is­te­sa­ne tr­buš­ne mi­ši­će koje Pe­tar po­ka­zu­je na sli­ci zas­luž­ni su tre­nin­zi na koje ide pet pu­ta tjed­no

Asim Ug­ljen ( u sre­di­ni) mu je bio i pro­fe­sor u ško­li glu­me na No­voj TV i s njim se naj­vi­še i dru­ži na se­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.