NO­VA PRIN­CE­ZA DO­MA­ĆE ZLAT­NE MLA­DE­ŽI

za­po­ce­la no­vo ži­vot­no po­glav­lje

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Mia Bu­va

Ia­ko je di­je­te poz­na­tih roditelja, La­na Ra­de­ljak svoj je ži­vot odu­vi­jek ču­va­la po­da­lje od sed­me si­le. Sa­mo­za­taj­na kći ni­kad pre­ža­lje­ne glu­mi­ce Ene Begović i poduzetnika Jo­si­pa Radeljaka sta­sa­la je u pre­div­nu mladu ženu ko­ja iz­gle­dom neo­do­lji­vo pod­sje­ća na maj­ku. A osim vanj­šti­ne, 18-go­diš­nja La­na od Ene je nas­li­je­di­la i iz­u­zet­nu bis­tri­nu ko­ju sa­vr­še­no upot­pu­nju­je am­bi­ci­ja ko­ja je vo­di kroz ži­vot, a to je do­ka­za­la i upi­som na pres­ti­žan fa­kul­tet u su­sjed­noj Ita­li­ji. Obra­zo­va­nje je ovoj mla­doj i sa­mo­s­vjes­noj da­mi odu­vi­jek bi­lo pri­ori­tet. Nakon pri­vat­ne os­nov­ne ško­le, sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje nas­ta­vi­la je u Bri­tan­skoj me­đu­na­rod­noj ško­li u Zagrebu. Želj­na no­vih iz­a­zo­va pre­la­zi u elit­nu za­gre­bač­ku XV. gim­na­zi­ju, po­pu­lar­no zva­nu MIOC, ko­ju ovo lje­to za­vr­ša­va po me­đu­na­rod­nom pro­gra­mu IB. Ri­ječ je o pro­gra­mu ko­ji upi­su­ju uglav­nom dje­ca iz do­bros­to­je­ćih hr­vat­skih obi­te­lji, či­ja je re­dov­na ci­je­na 3.000 eura za na­še dr­žav­lja­ne. To ni ne ču­di s ob­zi­rom na to da je obi­telj Ra­de­ljak odu­vi­jek ula­ga­la u obra­zo­va­nje. La­nin sta­ri­ji brat Leo ma­gis­tri­rao je na pres­tiž­nom fa­kul­te­tu Lon­don Sc­ho­ol of Eco­no­mics and Po­li­ti­cal Sci­en­ce Sve­uči­li­šta u Londonu, a nje­go­vim sto­pa­ma kre­nu­la je i La­na ko­ja je upi­sa­la me­nadž­ment na priz­na­tom sve­uči­li­štu Boc­co­ni u Mi­la­nu, gdje tro­ško­vi ško­la­ri­ne za pred­di­plom­sku ra­zi­nu iz­no­se ne­što ma­nje od 13 ti­su­ća eura. Upi­som na pres­ti­žan fa­kul­tet po­hva­lio se nje­zin otac Josip, a pre­kret­ni­cu u La­ni­nu ži­vo­tu još je lje­tos najavila nje­zi­na ku­ma Du­nja Pa­ve­šić. Di­rek­to­ri­ca is­tak­nu­te ri­ječ­ke agen­ci­je za mar­ke­ting i od­no­se s jav­noš­ću po­hva­li­la se ro­đen­dan­skom pros­la­vom svog kum­če­ta na Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu. - 18.ro­đen­dan mo­je dra­ge La­ne i is­to to­li­ko do­la­za­ka u Su­pe­tar. Cu­ri­ca je pos­ta­la dje­voj­či­ca, pa ma­tu­ran­ti­ca, a za ko­ji mje­sec stu­den­ti­ca. Sret­na i po­nos­na na La­nu do ne­ba! - na­pi­sa­la je Pa­ve­šić uz fo­to­gra­fi­ju na ko­joj po­zi­ra s La­nom. Slav­lje je pri­re­đe­no u ljet­noj oazi obi­te­lji Ra­de­ljak u Su­pe­tru na Bra­ču gdje se sva­ke go­di­ne okup­lja­ju uzva­ni­ci po­vo­dom La­ni­na ro­đen­da­na. Ve­se­la eki­pa za­bav­lja­la se uz hi­to­ve Mla­de­na Gr­do­vi­ća ko­ji je sa­mo zbog pros­la­ve ot­ka­zao sve do­go­vo­re- ne nas­tu­pe. Osim obra­zo­va­nju, La­na ve­li­ku po­zor­nost pri­da­je i mo­di, a obo­ža­va i putovanja. Ia­ko druš­tve­na do­ga­đa­nja ri­jet­ko po­ho­di, kad se god po­ja­vi uvi­jek iz­no­va odu­še­vi svo­jim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma. Od­mje­re­na je, pro­fi­nje­na i uvi­jek sa sti­lom. Po­ka­za­la je to i na pro­mo­ci­ji ses­trič­ne Ma­je Le­ne Lo­pat­ny s ko­jom je iz­nim­no bli­ska. Jed­na dru­goj odu­vi­jek su bi­le ve­li­ka po­dr­ška. A osim u vlas­ti­toj obi­te­lji, La­na pro­tek­le dvi­je go­di­ne po­dr­šku ima i u na­oči­tom Fra­nu s ko­jim pro­vo­di sve vi­še vre­me­na. Ne­dav­no su za­jed­no uhva­će­ni u šet­nji sre­di­štem gra­da, a svo­ju bli­skost nisu se ni tru­di­li sa­kri­ti. Je li ri­ječ tek o pri­ja­telj­stvu ili o lju­ba­vi, za­sad ni­je poz­na­to no evi­dent­no je da pre­div­na kći Ene Begović uži­va u druš­tvu vrš­nja­ka ko­jeg je svo­jim pri­ja­te­lji­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma pred­sta­vi­la još u ve­lja­či 2017. go­di­ne. To je ujed­no i po­s­ljed­nja jav­na obja­va na nje­zi­nu pro­fi­lu vid­lji­va oni­ma ko­ji s La­nom ne di­je­le vir­tu­al­no pri­ja­telj­stvo. Upra­vo tim po­te­zom još je jed­nom do­ka­za­la da joj sa­mo­za­taj­nost ite­ka­ko go­di. Svje­tla re­flek­to­ra i ve­li­kih po­zor­ni­ca ni­ka­da je nisu priv­la­či­la, a či­ni se da će ta­ko i os­ta­ti.

KĆI TRAGIČNO PREMINULE GLU­MI­CE ENE BEGOVIĆ I PODUZETNIKA JO­SI­PA RADELJAKA ODRASLA JE U SAMOSVJESNU I DIVNU MLADU ŽENU

La­na Ra­de­ljak iz­gle­dom ne­vje­ro­jat­no pod­sje­ća na maj­ku Enu Begović, a njo­me se po­no­si i te­ta Mia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.