ZVIJEZDA “ŽI­VO­TA NA VAGI” IS­KRE­NO O BULLYINGU

ZLOSTAVLJANJA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadrzaj - Ka­kav je osje­ćaj bio kad ste svoj odraz ugle­da­li u ogle­da­lu na­kon što

Nina Mar­ti­na Korbar (25) ni­je po­bi­je­di­la u showu “Ži­vot na vagi”, ali iz showa je iz­aš­la kao po­bjed­ni­ca i ne sa­mo za­to što je ski­nu­la 40 ki­lo­gra­ma. Nina je za­hva­lju­ju­ći showu vra­ti­la svo­je iz­gub­lje­no sa­mo­po­uz­da­nje i usvo­ji­la broj­ne zdra­ve na­vi­ke, ko­je su joj pro­mi­je­ni­le ži­vot. Pro­ble­ma s ki­lo­gra­mi­ma ima od dje­tinj­stva, a zbog to­ga je bi­la i žrtva vršnjačkog na­si­lja i proš­la je pa­kao bul­lyin­ga. Upra­vo za­to na­kon showa su je naj­vi­še ga­nu­le po­ru­ke dje­ce ko­ja pro­la­ze kroz is­te pro­ble­me i jav­lja­ju joj se s po­ru­ka­ma ka­ko im nje­zin pri­mjer daje vje­ru i mo­ti­vi­ra ih i gu­ra na­pri­jed. Show ju je na­učio dis­ci­pli­ni kad je ri­ječ o pre­hra­ni i tre­nin­zi­ma, a svo­je is­kus­tvo o mr­šav­lje­nju ra­do di­je­li sa sve broj­ni­jim obo­ža­va­te­lji­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma. Što vas je mo­ti­vi­ra­lo da se pri­ja­vi­te u RTL-ov show “Ži­vot na vagi” Za pri­ja­vu u show “Ži­vot na vagi” mo­ti­vi­ra­lo me ne­za­do­volj­stvo svo­jim iz­gle­dom i na­čin na ko­ji se to re­flek­ti­ra­lo na kva­li­te­tu mog ži­vo­ta. Po­če­la sam sa­mu se­be ko­či­ti u mno­go­če­mu, ni­sam ima­la do­volj­no sa­mo­po­uz­da­nja da os­tva­rim svo­je ci­lje­ve i že­lje. S ko­li­ko ste ki­lo­gra­ma uš­li u show i ka­ko ste se na po­čet­ku no­si­li s pro­mje­na­ma u pre­hra­ni, tre­nin­zi­ma? Što vam je bi­lo naj­te­že? U show sam uš­la sa 124 ki­lo­gra­ma i re­la­tiv­no br­zo sam se pri­vik­nu­la na no­vu pre­hra­nu i tre­nin­ge jer sam pri­je ula­ska u show sa­ma us­pje­la smr­ša­vje­ti 26 ki­lo­gram, i to mi je bio ja­ko do­bar te­melj za “Ži­vot na vagi”. Naj­te­že mi je bi­lo os­ta­ti stal­no fo­ku­si­ra­na na tre­nin­zi­ma ko­ji su bi­li ja­ko na­por­ni i s vre­me­nom sve in­ten­ziv­ni­ji, a ima­li smo dva do tri tre­nin­ga dnev­no. Mo­ti­va­ci­ja ni­kad ni­je je­nja­la, ali fo­kus je po­ne­kad pa­dao i tu sam se uči­la bi­ti dis­ci­pli­ni­ra­na. Ka­da ste po­če­li go­mi­la­ti ki­lo­gra­me, što je bio uz­rok to­me? Uvi­jek sam bi­la di­je­te ko­je je ima­lo vi­šak ki­lo­gra­ma, ni­ka­da ni­sam ima­la ide­al­nu te­ži­nu, ali pot­kraj sred­nje ško­le sa­mo sam doš­la do 150 ki­lo­gra­ma jer sam hra­ni­la svo­je emo­ci­je. Go­di­na­ma se vje­ro­jat­no u me­ni skup­ljao stres i či­nje­ni­ca da sam uvi­jek mis­li­la ka­ko s vi­škom ki­la ni­ka­da ne­ću bi­ti do­volj­no do­bra. I umjes­to da sam po­če­la ra­di­ti ak­tiv­no na se­bi, ja bih po­se­za­la za hra­nom jer mi je ona li­je­či­la tu­gu, bi­la je moj alat za sve… Pred kraj os­nov­ne ško­le pro­živ­lja­va­la sam bul­lying, a osje­ća­je sam kri­la u se­bi. A to je kad-tad neg­dje tre­ba­lo iz­bi­ti – me­ne je “bub­nu­lo” na hra­nu i deb­lji­nu. Zbog viška ki­lo­gra­ma vrš­nja­ci su vas mal­tre­ti­ra­li u ško­li. Ka­ko ste se no­si­li s uvre­da­ma i ko­je su bi­le naj­go­re? Ka­da bih os­ta­la sa­ma u svo­ja če­ti­ri zi­da, ta­da je bi­lo naj­go­re i naj­te­že. Znaš da nit­ko ne že­li bi­ti u tvo­joj bli­zi­ni, okre­nu­li su ti le­đa lju­di za ko­je si do ju­čer do­živ­lja­va­la pri­ja­te­lji­ma, i to je za di­je­te u pu­ber­te­tu ne­što groz­no. Sje­ćam se klu­pa iša­ra­nih uvre­da­ma. Jed­nom je čak jed­na pro­fe­so­ri­ca rek­la da taj dan ne­ma­mo s njom sat, već da se čis­te klu­pe jer su bi­le pre­pu­ne užas­nih nat­pi­sa i po­ru­ka za me­ne. Mo­ja mi je obi­telj bi­la ve­li­ka po­dr­ška, ali i moj ka­rak­ter. Po­nos­na sam oso­ba i sa­ma sam se­bi uvi­jek go­vo­ri­la da će im kad­tad za to sve bi­ti žao jer ću ja kad-tad po­ka­za­ti tko sam i ko­li­ko vri­je­dim. Jes­te li pri­je showa po­ku­ša­va­li ski­nu­ti ki­lo­gra­me? Da po­ku­ša­va­la, pa ja sam ve­ći­nu ži­vo­ta pro­ve­la na raz­nim di­je­ta­ma ili pri­pre­ma­ma za kre­ta­nje na di­je­tu (smi­jeh). Moj zad­nji po­ku­šaj bio je us­pje­šan jer sam tu na­po­kon shva­ti­la da di­je­ta ne pos­to­ji i da tre­baš mi­je­nja­ti ci­je­li svoj ži­vot­ni stil i sklop u gla­vi, a show mi je to za­ce­men­ti­rao. U ko­jim vam je tre­nu­ci­ma u ži­vo­tu vi­šak ki­lo­gra­ma stva­rao naj­vi­še te­ško­ća? Ku­po­va­nje odje­će, iz­las­ci s pri­ja­te­lji­ma, od­la­zak na pla­žu, zbli­ža­va­nje s part­ne­rom, ho­da­nje po gra­du, ma u sve­mu, ali ono naj­go­re je gla­va. Ni­kad ni­sam bi­la opu­šte­na, uvi­jek i stal­no bi­la sam uko­če­na, ne­za­do­volj­na i sa­mo sam raz­miš­lja­la ka­ko sam ne­sret­na i ko­li­ko že­lim smr­ša­vje­ti. Pai kad sam bi­la is­pu­nje­na, raz­miš­lja­la sam ko­li­ko bih bi­la za­do­volj­ni­ja da sam mr­ša­va. Je li vam sme­ta­lo što ne mo­že­te odje­nu­ti krat­ku suk­nju ili ne­ku ha­lji­nu ko­ju ste že­lje­li no­si­ti? Da, ja­ko mi je sme­ta­lo što ne mo­gu iz­ra­zi­ti svoj stil odje­ćom i uvi­jek bih s ta­ko puno čež­nje gle­da­la sve cu­re ko­je su to mo­gle i iz­gle­da­le wow. Jes­te li zbog pro­ble­ma s ki­lo­gra­mi­ma ma­nje iz­la­zi­li i ko­li­ko je to utje­ca­lo na vaš druš­tve­ni ži­vot? Da, ma­nje sam iz­la­zi­la, ni­sam ima­la to­li­ko vo­lje za iz­las­ci­ma jer sam se uvi­jek mu­či­la s odje­ćom i uvi­jek sam mis­li­la da ci­je­li klub pi­lji u me­ne i ko­men­ti­ra mo­ju ki­la­žu. Deb­lji­na ni­je uga­si­la moj druš­tve­ni ži­vot jer sam ja­ko otvo­re­na oso­ba, vo­lim iz­la­zi­ti, ze­za­ti se i bi­ti me­đu lju­di­ma, ali ga je ogra­ni­či­la. Ba­vi­li ste se pje­va­njem i ma­če­va­njem. Ba­vi­te li se i da­lje ti­me? Raz­miš­lja­te li mo­žda sa­da in­ten­ziv­ni­je o pje­vač­koj ka­ri­je­ri? Da, raz­miš­ljam in­ten­ziv­ni­je o pje­vač­koj ka­ri­je­ri, glaz­ba je mo­ja lju­bav, san i strast od ma­lih no­gu.

U show je uš­la sa 124 ki­lo­gra­ma, na fi­nal­nom va­ga­nju ima­la je 40 ki­lo­gra­ma ma­nje, a pri­je sa­mog showa us­pje­la je smr­ša­vje­ti 26 ki­lo­gra­ma.

U svo­joj naj­deb­ljoj fa­zi Nina je ima­la 150 ki­lo­gra­ma, a za hra­nom je po­se­za­la kad god bi joj bi­lo te­ško i kad bi bi­la tuž­na. Hra­na joj je bi­la utje­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.