Ci­lja­no gle­dam se­ri­je i emi­si­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadrzaj -

Za­pra­vo, vr­lo ma­lo gle­dam TV. Ne­mam obi­čaj upa­li­ti TV pa neo­bvez­no gle­da­ti što je već na ekra­nu. Uglav­nom su to ci­lja­ne emi­si­je ili se­ri­je, naj­češ­će HBO ili Cinemax, i to u ve­čer­njim sa­ti­ma. Po­s­ljed­nje sam gle­da­la se­ri­je “De­uce”, “Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area” i “The Ha­un­ting of Hill Ho­use”. Sva­ka me na svoj na­čin za­ro­bi­la svo­jom rad­njom. Ra­do bih po­nov­no po­gle­da­la “Zvo­ni­li ste, mi­lor­de”, u njoj sam is­tin­ski uži­va­la. Po­ne­kad po­gle­dam “Ani­mal pla­net” ili ne­ku emi­si­ju ve­za­nu za kul­tu­ru i umjet­nost. Obo­ža­vam film i čes­to sa­ma gle­dam ne­ki od svo­jih fa­vo­ri­ta i vi­še pu­ta, ali to je već dru­ga te­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.