GDJE SU ZVIJEZDE REALITY SHOWOVA

NE­KI SU KRATKO ZASJALI NA ESTRADNOM NEBU, A DRUGI SU US­PJE­LI IZGRADITI KARIJERU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Iva­na Ca­re­vić Fo­to­gra­fi­je: Nel Pav­le­tić/PIXSELL, kris­ti­na Šte­dul Fa­bac/Pixsell, Da­li­bor Uru­ka­lo­vić/Pixsell, Go­ran Ja­kuš/Pixsell, Bor­na Fi­lić/Pixsell, Mi­ran­da Či­ko­tić/Pixsell, Gr­go Je­la­vić/Pixsell, DPA/Pixsell, Yo­utu­be scre­en­shot

U ta­lent showo­vi­ma broj­ni mla­di ta­len­ti­ra­ni pje­va­či vi­de put do pr­vog sin­gla, al­bu­ma, ugo­vo­ra s di­sko­gra­fi­ma...

Glaz­be­ni reality showo­vi sve su broj­ni­ji i za­to smo se od­lu­či­li pri­sje­ti­ti gdje su i što danas ra­de pje­va­či i pje­va­či­ce ko­ji su po­bi­je­di­li u do­ma­ćim i re­gi­onal­nim

showo­vi­ma. Ne­ki­ma od njih poš­lo je za ru­kom da os­tva­re us­pješ­nu glaz­be­nu karijeru, ne­ki taj put još gra­de, ali broj­ni su i oni ko­ji ni­su du­go os­ta­li na glaz­be­noj sce­ni ni­ti su us­pje­li osvo­ji­ti sr­ca pu­bli­ke. Mla­di glaz­be­ni ta­len­ti u ovim showo­vi­ma vi­de put do svo­je­ga pr­vog sin­gla, al­bu­ma i do ugo­vo­ra s di­sko­gra­fi­ma, jer iako je Yo­uTu­be do­bra plat­for­ma za priv­la­če­nje obo­ža­va­te­lja, te­le­vi­zi­ja je još uvi­jek mo­ćan me­dij i šan­se da vas za­mi­je­te glaz­be­ni znal­ci pu­no su ve­će. Tom lo­gi­kom za­si­gur­no su se vo­di­li i po­bjed­ni­ci Hr­vat­skog ido­la, X-Fac­to­ra Adria, Hr­vat­ska tra­ži zvi­jez­du, Story Su­perNo-

va i broj­nih dru­gih showova ko­ji su se pri­ka­zi­va­li na na­šim ma­lim ekra­ni­ma. Ne­ki od po­bjed­ni­ka go­re spo­me­nu­tih showova us­pje­li su pro­na­ći put do pu­bli­ke, a ti­me i do vr­ho­va glaz­be­nih ljes­tvi­ca, ali ima i obr­nu­tih pri­mje­ra. Ne­ke od po­bjed­ni­ka ovih re­alityja već smo dav­no za­bo­ra­vi­li i nji­ho­vih pje­sa­ma ko­je su iz­da­li na­kon po­bje­de sje­ća­ju se uis­ti­nu sa­mo ri­jet­ki. Dru­gi­ma pak ni­je bi­la do­volj­na jed­na po­bje­da pa su se pri­ja­vi­li u dru­ge showo­ve i ta­mo čak us­pje­li po­bi­je­di­ti i ta­ko su otvo­ri­li vra­ta glaz­be­nog svi­je­ta i po­če­li gra­di­ti karijeru. Ima pri­mje­ra i u kojima su po­bjed­ni­ci ovak­vih reality showova bi­li pred­stav­ni­ci na Eu­ro­son­gu. Gdje su i što sa­da ra­de Ža­na­ma­ri La­lić, Franka Batelić, Kim Verson, Ra­fa­el Dro­pu­lić i broj­ni drugi, na ko­je smo već i za­bo­ra­vi­li, pro­či­taj­te u nas­tav­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.