UGROZILI SU ZDRAV­LJE ZBOG ULOGE

HOLLYWOODSKI GLUMCI NEZDRAVO SU MRŠAVJELI I NAGLO SE DEBLJALI DESETKE KILOGRAMA ZBOG ULOGA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­še: Ta­ma­ra Ja­nu­šić

Ne­ki ljudi sprem­ni su uči­ni­ti sve ka­ko bi dobili ili za­dr­ža­li po­sao. Mi­je­nja­ju druš­tvo, uk­la­nja­ju te­to­va­že bol­nim la­ser­skim za­hva­ti­ma, pres­ta­ju pi­ti ka­vu i/ili pu­ši­ti ka­ko bi mo­gli du­lje os­ta­ti u ure­du is­pu­nja­va­ju­ći ta­bli­ce u Mi­cro­soft Exce­lu. Ipak, svi mi zna­mo da glumci ni­su sa­mo obič­ni ljudi, pa ne­ki od njih ra­di “uloge ži­vo­ta” ugro­ža­va­ju čak i vlas­ti­to zdrav­lje. Poz­na­to je da An­ge­li­na Jo­lie, Tom Cru­ise i Ke­anu Re­eves ne tra­že pomoć ka­ska­de­ra ka­ko bi iz­vo­di­li raz­ne akro­ba­ci­je i ek­shi­bi­ci­je, a ni­je taj­na i da mno­gi glumci pris­ta­ju pro­ves­ti ci­je­lo sni­ma­nje fil­ma u ma­ska­ma u kojima se ne­pre­kid­no zno­je i te­ško kre­ću, di­šu i go­vo­re, a na stol­cu za šmin­ku sje­de ne­kad i vi­še od 10 sa­ti. Glu­mac Da­ni­el Day Lewis, na pri­mjer, poz­nat je po to­me da se pot­pu­no uži­vi u ulo­gu. Za film “Mo­je li­je­vo sto­pa­lo” iz 1989. u ko­jem glu­mi Ir­ca s ce­re­bral­nom pa­ra­li­zom Lewis ni­je na­pu­štao ko­li­ca i zah­ti­je­vao je da ga se hra­ni is­klju­či­vo žli­com. To­li­ko mno­go vre­me­na pro­veo je po­grb­ljen da je čak slo­mio dva re­bra. An­ne Hat­haway, glu­mi­ca za ko­ju bis­te na pr­vi po­gled rek­li da je pra­va mr­ša­vi­ca, za ulo­gu u film­skoj adap­ta­ci­ji mju­zik­la “Jad­ni­ci” iz­gu­bi­la je 11 kilograma ka­ko bi do­ča­ra­la bi­jed­no sta­nje u ko­jem je bio lik ko­ji je glu­mi­la. Chris­ti­an Ba­le je glu­mac či­ja je tran­sfor­ma­ci­ja za film “Nes­ta­ja­nje” mo­žda jed­na od naj­poz­na­ti­jih

u Hol­lywo­odu. Ba­le je za tu ulo­gu iz­gu­bio 28 kilograma, a iz­gle­dao je pot­pu­no zas­tra­šu­ju­će sa sa­mo 55 kilograma na vi­si­nu od 183 cm. Ka­ko bi to pos­ti­gao jeo je sa­mo jed­nu ja­bu­ku i kon­zer­vu tu­nje­vi­ne na dan, a pio je is­klju­či­vo vo­du i cr­nu ka­vu. Pres­tao je mr­ša­vi­ti tek kad su ga li­ječ­ni­ci upo­zo­ri­li da je na ru­bu smr­ti. Smr­ša­vio je i glu­mac Mat­t­hew McCo­na­ug­hey, ka­ko bi us­pješ­no tu­ma­čio mu­škar­ca ko­ji umi­re od AIDS-a. Iz­gu­bio je 21 ki­lo­gram u ma­nje od šest mje­se­ci. McCo­na­ug­hey tvr­di da mu je za to tre­ba­lo če­ti­ri mje­se­ca, te da je dr­žao di­je­tu ko­ju su pro­pi­sa­li nu­tri­ci­onis­ti. Na­vo­di da se ni­je osje­ćao lo­še, da je imao pu­no ener­gi­je i da mu je tre­ba­lo tri sa­ta sna ma­nje sva­ke no­ći. Glu­mac Chris Pratt, ko­ji je go­di­na­ma glu­mio de­be­lju­škas­tog ble­sav­ca An­dyja u se­ri­ji Par­ks&Rec ni­je smr­ša­vio da bi glu­mio ne­ko­ga tko je bo­les­tan, već se ste­sao u te­re­ta­ni, iz­gu­bio čak 27 kilograma i do­bio glav­nu ulo­gu u fil­mu “Ču­va­ri ga­lak­si­je”. Tvr­di da mu je naj­go­re bi­lo što je pio pu­no vo­de i zbog to­ga stal­no mo­rao bi­ti bli­zu WC-a. Li­je­pa i iz­nim­no na­da­re­na glu­mi­ca Char­li­ze The­ron udeb­lja­la se 13 kilograma ka­ko bi bi­la uvjer­lji­vi­ja kao naj­poz­na­ti­ji žen­ski se­rij­ski ubo­ji­ca Ai­le­en Wu­or­nos u fil­mu “Ču­do­vi­šte”. No­si­la je i pro­te­zu, sta­nji­li su joj ko­su i pro­ša­ra­li ko­žu pro­zir­nom tin­tom za te­to­vi­ra­nje ka­ko bi iz­gle­da­la kao da je ošte­će­na vre­men­skim pri­li­ka­ma. Mo­žda ne­vje­ro­jat­no, ali kon­tro­verz­ni re­per 50 Cent od­lu­čio se oz­bilj­no po­sve­ti­ti glu­mi 2013. go­di­ne, te je za ulo­gu u fil­mu “All Thin­gs Fall Apart” iz­gu­bio 25 kilograma, ka­ko bi dos­toj­no tu­ma­čio pro­fe­sio- nal­nog rag­bi­ja­ša ko­ji iz­ne­na­da obo­li od smr­to­nos­ne bo­les­ti. Us­pio je to jer je bio na “te­ku­ćoj” di­je­ti i tr­čao go­to­vo tri sa­ta dnev­no. Slavni Robert DeNi­ro za ulo­gu u fil­mu “Ra­zja­re­ni bik” u ko­jem glu­mi pro­fe­si­onal­nog bok­sa­ča Ja­kea LaMot­tu mo­rao je pr­vo odr­ža­va­ti mi­šić­nu ma­su i for­mu bok­sa­ča dok ga tek u zad­njim ka­dro­vi­ma vi­di­mo kao pre­ti­log i os­ta­rje­log. Zbog tih sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta udeb­ljao se čak 27 kilograma, što je na­vod­no pos­ti­gao ta­ko da je oti­šao u Ita­li­ju i on­dje jeo to­li­ko tjes­te­ni­ne ko­li­ko je mo­gao. Ka­da se vra­tio, re­da­telj Mar­tin Scor­se­se bio je ja­ko za­bri­nut zbog Ro­ber­to­va te­škog di­sa­nja pa je pre­ki­nuo pro­duk­ci­ju fil­ma. No, na­ža­lost, tak­va pre­da­nost i trud ni­su se is­pla­ti­li baš svima. Glu­mac Ryan Gos­ling se za ulo­gu u fil­mu “Ljup­ke kos­ti” pri­pre­mao ta­ko da je sva­ki put kad bi bio že­dan pio sa­mo otop­lje­ni sla­do­led. Tom me­to­dom do­bio je 28 kilograma jer je sma­trao da bi glav­ni lik tre­bao ima­ti vi­še od 100 kilograma. Re­da­te­lju Pe­te­ru Jac­k­so­nu se to ni­je svi­dje­lo i imao je pot­pu­no druk­či­ju ide­ju, pa je glav­nu ulo­gu u tom fil­mu do­bio glu­mac Mark Wa­hl­berg. Za ulo­gu u fil­mu “Hra­brost rat­ni­ka” glu­mac Matt Da­mon tre­bao je omr­ša­vi­ti go­to­vo 30 kilograma u vr­lo krat­kom vre­me­nu. Jed­na­ko kao i re­per 50 Cent pu­no je tr­čao, ali, ka­ko je iz­ja­vio za Red­dit, to ni­je bi­lo naj­te­že. Tvr­di da mu je naj­te­že bi­lo sva­ki dan jes­ti sa­mo pi­le­ća pr­sa. Iz­ja­vio je da ni­je imao ku­ha­ra ni nu­tri­ci­onis­ta, ne­go je tu di­je­tu sam se­bi osmis­lio i za­dao jer se uvje­rio da je to naj­bo­lje. A ka­ko bi utje­lo­vi­la bok­sa­či­cu, glu­mi­ca Hi­lary Swank za film “Dje­voj­ka od mi­li­jun do­la­ra” ni­je tre­ba­la “sa­mo” na­uči­ti bok­sa­ti ne­go i tran­sfor­mi­ra­ti ti­je­lo ka­ko bi vjer­no tu­ma­či­la ne­ko­ga tko je naj­vje­ro­jat­ni­je pro­veo ci­je­li ži­vot tre­ni­ra­ju­ći. I sve to u 90-ak da­na. Pro­du­cen­ti su joj rek­li da mo­ra do­bi­ti če­ti­ri kilograma mi­ši­ća, a ona je do­bi­la osam. Uz sva­ko je­lo pi­la je dva bje­lanj­ka, tre­ni­ra­la pet sa­ti dnev­no, što je uklju­či­va­lo boks i di­za­nje ute­ga. I spa­va­nje joj je bi­lo bit­no da se mi­ši­ći od­mo­re, pa je spa­va­la de­vet sa­ti, no bu­di­la se da bi po­pi­la pro­te­in­ski sha­ke jer ni­je smje­la to­li­ko du­go bi­ti glad­na. Hollywoodski sr­co­lo­mac Ge­or­ge Clo­oney je u pri­pre­mi za ulo­gu u fil­mu “Syri­ana” po­jeo do­volj­no tjes­te­ni­ne i do­bio oko 16 kilograma. Zbog te­ži­ne ni­je bio u for­mi i mu­čio se iz­vo­de­ći akro­ba­ci­je i ek­shi­bi­ci­je, no od­bio je pomoć ka­ska­de­ra. Oz­li­je­dio se i za­vr­šio u kre­ve­tu ne­po­mi­čan vi­še od mje­sec da­na, a svo­je­dob­no je iz­ja­vio da mu je to bi­la naj­go­ra go­di­na u životu i da mu sni­ma­nje tog fil­ma ni­je bi­lo ni­ma­lo za­bav­no. U pot­pu­ni ek­s­trem oti­šao je glu­mac Ja­red Le­to ka­ko bi bio uvjer­ljiv kao ubo­ji­ca Joh­na Len­no­na, Mark Da­vid Chap­man, u fil­mu J. P. Sc­ha­efe­ra “Chap­ter 27”. Na­tu­kao je čak 31 ki­lo­gram vi­še, a ki­la­ža ga je to­li­ko spu­ta­va­la da pot­kraj sni­ma­nja vi­še ni­je bio u sta­nju ni pro­še­ta­ti. Do­bio je giht i mo­rao je po­če­ti uzi­ma­ti li­jek za sni­ža­va­nje ko­les­te­ro­la. Re­kao je da ga nit­ko ni­je na­tje­rao da to uči­ni, ni­ti je to pi­sa­lo neg­dje u sce­na­ri­ju – sam je od­lu­čio da je to naj­bo­lje što mo­že uči­ni­ti za ulo­gu jer je is­tra­žu­ju­ći Chap­ma­na shva­tio da je to ka­ko je on iz­gle­dao utje­ca­lo na to ka­kav je bio kao čo­vjek.

Char­li­ze The­ron udeb­lja­la se 13 kilograma, no­si­la je i pro­te­zu te su joj sta­nji­li ko­su Slavni Robert DeNi­ro za ulo­gu u “Ra­zja­renm bi­ku” mo­rao je odr­ža­va­ti mi­šić­nu ma­su i for- ...a zbog ne­ko­li­ko zad­njih ka­dro­va tog fil­ma mo­rao se udeb­lja­ti pu­nih 27 kilograma

Za ulo­gu u fil­mu “Hra­brost rat­ni­ka” glu­mac Matt Da­mon tre­bao je smr­ša­vi­ti 30 kilograma U pot­pu­ni ek­s­trem oti­šao je glu­mac Ja­red Le­to ka­ko bi bio uvjer­ljiv kao ubo­ji­ca Joh­na Len­no­na 50 Cent je za ulo­gu u fil­mu “All Thin­gs Fall Apart” iz­gu­bio čak 25 kilograma Chris Pratt vjež­ba­ju­ći u te­re­ta­ni iz­gu­bio je 27 kg i do­bio glav­nu ulo­gu u fil­mu “Ču­va­ri ga­lak­si­je”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.