Vi­de­oigre kao in­s­pi­ra­ci­ja za fil­mo­ve

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Pi­se: Ta­ma­ra Ja­nu­sic

ASSASIN’S CREED

Go­di­na: 2016. Re­da­telj: Jus­tin Kur­zel Bu­džet: 125 mi­li­ju­na do­la­ra Za­ra­da: 203 mi­li­ju­na do­la­ra Čak ni ta­lent glav­nog glum­ca Mic­ha­ela Fa­s­sben­de­ra ni­je mo­gao spa­si­ti ovaj film, ko­ji je pro­zvan jed­nim od naj­go­rih 2016. go­di­ne. Tri­ko­vi ka­ska­de­ra su je­di­na im­pre­siv­na stvar ko­jom se ovaj film mo­že po­hva­li­ti, ali loš sce­na­rij Fa­s­sben­de­ru ni­je ni­ma­lo po­mo­gao, pa su čak i fa­no­vi ove ul­tra­po­pu­lar­ne fran­ši­ze os­ta­li zbu­nje­ni.

ČDOOM

ini se da je naj­ve­ći iz­a­zov u Hol­lywo­odu sni­mi­ti film pre­ma vi­de­oigri ko­ji je za­pra­vo gled­ljiv. Mno­go ih je lo­ših. A mno­go ih je oz­bilj­no lo­ših. Sa­mo ne­ki us­pi­ju pri­vu­ći pu­bli­ku ko­ju ne za­ni­ma­ju vi­de­oigre, a oni su ko­ji os­tva­ru­ju zna­čaj­nu za­ra­du ri­jet­ki. Ka­ko bi­smo ot­kri­li u če­mu je pro­blem, pro­uči­li smo ne­ke pri­mje­re i po­ku­ša­li shva­ti­ti za­što je to ta­ko. Go­di­na: 2005 Re­da­telj: An­dr­zej Bart­kowi­ak Bu­džet: 60 mi­li­ju­na do­la­ra Za­ra­da: 55,9 mi­li­ju­na do­la­ra Dwayne The Rock Joh­n­son i Karl Ur­ban glu­mom spa­ša­va­ju ovaj film od pot­pu­ne ka­tas­tro­fe, a jed­na od naj­za­nim­lji­vi­jih sce­na fil­ma je za­si­gur­no „first per­son sho­oter“sek­ven­ca ko­ja je fa­no­ve ove fran­ši­ze pod­sje­ti­la na ono što su na­vik­li gle­da­ti na mo­ni­to­ru kom­pju­to­ra za vri­je­me igra­nja ove vi­de­oigre. Na­ža­lost, film ni­je us­pio im­pre­si­oni­ra­ti kri­ti­ku ni pu­bli­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.