Su­per­ta­lent i bo­žić­ni pro­gram

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Na te­le­vi­zi­ji vo­lim gle­da­ti do­ku­men­tar­ce i sta­re fil­mo­ve po­put onih Do­ugla­sa Sir­ka. Vo­lim po­gle­da­ti i ne­ki do­bar kviz. In­for­mi­ram se re­do­vi­to o te­ma­ma iz svi­je­ta šo­ubiz­ni­sa gle­da­ju­ći na­šu naj­gle­da­ni­ju li­fes­tyle emi­si­ju – IN ma­ga­zin, a oz­bilj­ni­ju po­li­tič­ku i druš­tve­nu si­tu­aci­ju po­pra­tim, na­rav­no, uz Dnev­nik No­ve TV. Ne­ću pro­pus­ti­ti po­lu­fi­na­la i fi­na­le Su­per­ta­len­ta. Za­is­ta obo­ža­vam i ovo pro­si­nač­ko slav­lje­nič­ko do­ba go­di­ne i sve te blag­dan­ske rek­la­me te je­dva če­kam da iz­a­đe i blag­dan­ska čes­tit­ka No­ve TV na­šim gle­da­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.