Od­nio je po­bje­du u dva glaz­be­na reality showa

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza Tv Mire Para -

Karijeru pop-rock glaz­be­ni­ka Amel Ćurić za­po­čeo je 2003. go­di­ne na­kon po­bje­de u pr­vom bo­san­sko­her­ce­go­vač­kom reality showu OBN Mu­sic Ta­lent­sa. Dva­na­est go­di­na kas­ni­je po­bi­je­dio je u re­gi­onal­nom glaz­be­nom showu X Fac­tor Adria, i to mu je po­gu­ra­lo glaz­be­nu karijeru. Iz­dao je pje­sme “Ne­iz­dr­ži­vo”, “Mi­je­njam ovaj grad”, “Te zi­me” i dru­ge te ste­kao broj­ne obo­ža­va­te­lje. Proš­le go­di­ne ože­nio se za svo­ju du­go­go­diš­nju dje­voj­ku Je­le­nu Ča­bar­ka­pu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.