Po­bjed­ni­ca Hr­vat­skog ido­la još plo­vi glaz­be­nim vo­da­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza Tv Mire Para -

Hr­vat­ski idol bi­la je na­ša ver­zi­ja bri­tan­skog glaz­be­nog re­alityja “Pop idol”, a po­bjed­ni­ca pr­ve se­zo­ne 2004. bi­la je Ža­na­ma­ri La­lić. Ubr­zo je iz­da­la pr­vi al­bum “Ža­na­ma­ri”. Jed­nom pri­li­kom priz­na­la je da je tek ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je s ben­dom J’Ani­mals doš­la na svo­je. Ža­na­ma­ri 2016. ra­di za­okret sin­glom “U ra­tu i lju­ba­vi” i ra­di sve vi­še autor­skih pje­sa­ma te obra­da poz­na­tih sin­glo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.