ZA­ŠTO SE GOS­PO­DIN SA­VR­ŠE­NI JOŠ NI­JE OŽE­NIO

Go­ran Ju­re­nec slje­de­ći tje­dan u fi­na­lu showa “Gos­po­din Sa­vr­še­ni” do­no­si od­lu­ku s ko­jom dje­voj­kom i na­kon showa nas­tav­lja ro­man­su

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - sadržˇaj - Raz­go­va­ra­la: Iva­na Ca­re­vić Sni­mio: RTL

Mo­je biv­še dje­voj­ke bi­le su lju­bo­mor­ne Sa­mo tje­dan da­na di­je­li Go­ra­na Ju­re­ne­ca od te­ške, ali ko­nač­ne od­lu­ke – oda­bi­ra svo­je ide­al­ne part­ne­ri­ce u RTL-ovu showu “Gos­po­din Sa­vr­še­ni”. Biv­ši ko­šar­kaš i ma­ne­ken s ne­kim na­tje­ca­te­lji­ca­ma u showu po­seb­no se zbli­žio, a s ne­ki­ma ni­je us­pio klik­nu­ti. Tko će bi­ti nje­go­va oda­bra­ni­ca, saz­nat će­mo slje­de­ći tje­dan, a mi smo u me­đu­vre­me­nu “pri­ve­li” na raz­go­vor Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog i doz­na­li sva­kak­ve pi­kan­te­ri­je iz nje­go­va lju­bav­nog ži­vo­ta. Ot­krio nam je 39-go­diš­nji Go­ran ka­ko se no­si s lju­bo­mo­rom u lju­bav­nim od­no­si­ma, što je sve spre­man na­pra­vi­ti za lju­bav, a re­kao nam je i što nje­go­va ma­ma mis­li o nje­go­vim dje­voj­ka­ma.

Show i va­še dru­že­nje s dje­voj­ka­ma bli­ži se kra­ju, ra­zvi­ja­ju li se pre­ma ne­koj od dje­vo­ja­ka po­seb­ne emo­ci­je, za­ljub­lju­je­te li se?

Na­rav­no da se s vre­me­nom emo­ci­je sve vi­še po­jav­lju­ju, ali mis­lim da tre­ba pro­ći još ne­ko vri­je­me ka­ko bih mo­gao re­ći da sam za­ljub­ljen.

Kak­ve bi ka­rak­ter­ne, a kak­ve fi­zič­ke oso­bi­ne tre­ba­la ima­ti va­ša part­ne­ri­ca?

Vo­lim kad dje­voj­ka dr­ži do se­be, ima sa­mo­po­uz­da­nja, smis­la za hu­mor i do­zu stras­ti ko­ja oja­ča­va od­nos. Što se fi­zič­kog iz­gle­da ti­če, bit­no mi je da vo­di bri­gu o svom iz­gle­du i da se ugod­no osje­ća u svo­joj ko­ži. Pre­fe­ri­ram vit­ke dje­voj­ke i

pa­dam na li­jep osmi­jeh.

Zgo­dan i us­pje­šan mu­ška­rac, a još ste so­lo, ka­ko to da već do­sad nis­te pro­naš­li srod­nu du­šu?

Te­žim pre­ma ne­kom svom ide­alu ko­ji još ni­sam us­pio pro­na­ći. No mo­žda mi ova emi­si­ja po­mog­ne u pro­na­la­sku ide­al­ne part­ne­ri­ce.

Ka­kav je Go­ran Ju­re­nec kad je u ve­zi i za­ljub­ljen?

Po­sve­ću­jem se svo­joj part­ne­ri­ci i nas­to­jim se tru­di­ti da ona bu­de sret­na te priz­na­jem da sam ja­ko ro­man­ti­čan ka­da sam za­ljub­ljen.

Jes­te li lju­bo­mor­ni ili ima­te pu­no po­vje­re­nje u svo­ju part­ne­ri­cu?

Mis­lim da je ma­la do­za “zdra­ve lju­bo­mo­re” do­bra u od­no­su jer, ka­da je ne bi bi­lo, to bi zna­či­lo da mi je sve­jed­no. Uvi­jek imam po­vje­re­nja u oso­bu sve dok se ne po­ka­že su­prot­no. Že­lim vje­ro­va­ti vo­lje­noj oso­bi i, ako obo­je ta­ko raz­miš­lja­mo, on­da ne­ma mjes­ta pra­voj lju­bo­mo­ri.

Je­su li va­še part­ne­ri­ce bi­le lju­bo­mor­ne? Ka­ko su se no­si­le s va­šom ko­šar­ka­škom ka­ri­je­rom i ka­ri­je­rom mo­de­la?

Mo­je biv­še dje­voj­ke zna­le su bi­ti lju­bo­mor­ne, a ja sam to to­le­ri­rao do ne­ke gra­ni­ce do ko­je sam mo­gao. Jed­na mi je ve­za čak i puk­la zbog lju­bo­mo­re jer ta­daš­nja dje­voj­ka ni­je mo­gla pri­hva­ti­ti moj na­čin ži­vo­ta. Dok sam bio ko­šar­kaš, to je bi­lo pri­hvat­lji­vo, no ka­da sam za­ko­ra­čio u glu­mu i mo­de­ling, to je pos­tao ve­ći pro­blem.

Ko­ji vas pre­kid je naj­vi­še slo­mio i za­što?

Sma­tram da je sva­ki pre­kid te­žak i ne­mam ne­ki ko­ji bih iz­dvo­jio.

Ka­ko li­je­či­te lju­bav­ne ra­ne na­kon pre­ki­da?

U tak­vim si­tu­aci­ja­ma nas­tu­pa­ju pri­ja­te­lji i gin.

Za­ljub­lju­je­te li se la­ko?

Ri­jet­ko se baš ja­ko za­lju­bim, ali čes­to do­la­zi do ne­kih sim­pa­ti­ja i svi­đa­nja.

Ko­ja je naj­ro­man­tič­ni­ja ges­ta ko­ju ste na­pra­vi­li za ne­ku dje­voj­ku?

Sma­tram da je to ne­ka vr­sta in­ti­me i vo­lio bih os­ta­ti ta­jans­tven.

Ka­ko su va­ši pri­ja­te­lji i obi­telj ko­men­ti­ra­li ovaj show, je li bi­lo osu­da?

Ni­su me osu­đi­va­li, mo­ji pri­ja­te­lji i obi­telj odu­vi­jek su mi bi­li ve­li­ka po­dr­ška. Po­go­to­vo mo­ja maj­ka ko­ja mi je rek­la mi je da pro­bam, da ne­mam što iz­gu­bi­ti jer mo­žda pro­na­đem dje­voj­ku za se­be.

Ako se za­lju­bi­te i os­tva­ri­te ve­zu s ne­kom od dje­vo­ja­ka iz showa, jes­te se sprem­ni pre­se­li­ti u Hr­vat­sku zbog to­ga?

Nas­to­jao bih da na­pra­vi­mo ne­ki kom­pro­mis da obo­je bu­de­mo za­do­volj­ni do­go­vo­rom. No u ko­nač­ni­ci se vi­dim ta­mo gdje me lju­bav vo­di.

Biv­ši ko­šar­kaš i ma­ne­ken mo­ra od­lu­či­ti ko­ja je od na­tje­ca­te­lji­ca nje­go­va srod­na du­ša, a u oda­bi­ru ži­vot­ne part­ne­ri­ce, ka­že Go­ran, va­žan mu je i ma­min bla­gos­lov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.