EMA GRAČAN NO­VA JE KRA­LJI­CA HR­VAT­SKE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - sadržˇaj - Raz­go­va­ra­la: Mia Bu­va Fo­to­gra­fi­je: Pri­vat­ni al­bum

Po­vi­jest se po­nav­lja! Toč­no 28 go­di­na na­kon što se Da­ni­je­la Gračan okru­ni­la ti­tu­lom Kra­lji­ce svi­je­ta i ti­me pos­ta­la je­di­na Hr­va­ti­ca ko­ja se mo­že po­hva­li­ti tak­vim us­pje­hom, nje­zi­nim sto­pa­ma kre­nu­la je i kći Ema. Li­je­pa Ri­je­čan­ka tri­jum­fi­ra­la je na ovo­go­diš­njem iz­bo­ru i pos­ta­la no­va Kra­lji­ca Hr­vat­ske te ta­ko sa sa­mo 18 go­di­na os­tva­ri­la svo­je sno­ve pre­ma ko­ji­ma je po­če­la ko­ra­ča­ti još od ma­lih no­gu. – Još kao dje­voj­či­ca po­ka­zi­va­la je lju­bav pre­ma mo­di. Čes­to je ho­da­la po ku­ći u mo­jim štik­la­ma i mo­da ju je stvar­no za­ni­ma­la. I da­nas nam je svi­ma mod­ni gu­ru. Sve nas kri­ti­zi­ra, odi­je­va i sla­že nam mod­ne kom­bi­na­ci­je – ka­že nam nje­zi­na maj­ka Da­ni­je­la. Na ovo­go­diš­nji iz­bor za kra­lji­cu Hr­vat­ske ne­ka­daš­nja Kra­lji­ca svi­je­ta sti­gla je u po­s­ljed­nji tre­nu­tak jer ka­ko nam ka­že, kće­ri ni­je pla­ni­ra­la stva­ra­ti do­dat­ni pri­ti­sak. Ipak, ova­ko važ­nu ve­čer ni­je mo­gla pro­pus­ti­ti. – Ni­sam htje­la do­ći da joj ne bu­dem te­ret. Mis­li­la sam da bi joj ja mo­gla bi­ti sa­mo do­dat­no op­te­re­će­nje. Na­rav­no da joj je tre­ba­la po­dr­ška i za­što su ta­mo bi­li mo­ji ro­di­te­lji i ses­tra te nje­zi­na ses­tra La­ura. Na kra­ju sam ipak sti­gla na iz­bor i sret­na sam što je Ema doš­la do­ži­vje­la svo­jih pet mi­nu­ta – go­vo­ri nam Da­ni­je­la Gračan. Ci­je­lu ve­čer bi­la je fo­ku­si­ra­na upra­vo na svo­ju na­s­ljed­ni­cu i ni­je ima­la vre­me­na raz­miš­lja­ti o ci­je­loj eufo­ri­ji ko­ju je i sa­ma proš­la pri­je go­to­vo tri de­set­lje­ća. – Pr­va mi­sao ko­ja mi je proš­la kroz gla­vu bi­la je ho­će li Ema bi­ti do­volj­no psi­hič­ki ja­ka da ne či­ta lo­še ko­men­ta­re ko­jih će uvi­jek bi­ti. Ho­će li se mo­ći iz­dig­nu­ti iz­nad to­ga i os­ta­ti kak­va je bi­la do sa­da, s no­ga­ma čvr­sto na zem­lji. Bo­ja­la sam se da to ne utje­če na nju ta­ko da iz­gu­bi sa­mo­po­uz­da­nje i pos­ta­ne ne­si­gur­na u se­be – priz­na­je nam Da­ni­je­la. No, stra­ha za za­bri­nu­tost ne­ma jer već ti­je­kom pr­vog raz­go­vo­ra s Emom svi­ma pos­ta­je jas­no da je ova 18-go­diš­nja­ki­nja iz­u­zet­no sa­mo­uvje­re­na mla­da že­na svjes­na svo­jih mo­guć­nos­ti. – Na­rav­no da sam se na­da­la po­bje­di, da ni­sam ne bih se ni pri­ja­vi­la – is­ti­če Ema. Po­bje­dom se ne za­no­si pre­vi­še, a tre­nu­tač­no joj je pri­ori­tet ško­la. Ma­tu­ran­ti­cu Op­će ta­li­jan­ske gim­na­zi­je u Ri­je­ci sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci di­je­li od upi­sa na fa­kul­tet pa je Ema već sad oz­bilj­no pri­onu­la na pri­pre­me. – Že­lje­la bih upi­sa­ti sto­ma­to­lo­gi­ju i jed­nog da­na pos­ta­ti or­to­don­ti­ca – go­vo­ri 18-go­diš­nja­ki­nja blis­ta­va osmi­je­ha. Ti­tu­la Kra­lji­ce Hr­vat­ske mo­gla bi joj do­ni­je­ti i no­ve an­ga­žma­ne, no Da­ni­je­la ne stra­hu­je da će nje­zi­na kći zbog ma­ne­kens­tva za­ne­ma­ri­ti obra­zo­va­nje. – Si­gur­na sam da to ne­će na­pra­vi­ti. Ona je u gla­vi ja­ko zre­la i zdra­va oso­ba. Cilj joj je bio oti­ći na iz­bor, a na­kon to­ga po­sve­ti­ti se obra­zo­va­nju. Mo­žda je čak pre­re­al­na i pre­od­go­vor­na oso­ba ta­ko da stra­ha do­is­ta ne­ma – ka­že. Ali za­to strah pos­to­ji ka­da je ri­ječ o ‘okrut­nos­ti’ ma­ne­ken­skog svi­je­ta i uk­la­pa­nju u pri­hvat­lji­ve ga­ba­ri­te mod­nih age­na­ta. – Zbog ino­zem­nog an­ga­žma­na mo­ra­la je ski­nu­ti če­ti­ri cen­ti­me­tra u stru­ku, da bi se na kra­ju zbog iz­bo­ra za Kra­lji­cu Hr­vat­ske mo­ra­la udeb­lja­ti pet ki­lo­gra­ma. Bri­nu­lo sam se ka­ko će se to sve odra­zi­ti na nje­zi­no zdrav­s­tve­no sta­nje jer ipak je to sva­koj maj­ci naj­bit­ni­je – is­ti­če Da­ni­je­la, ko­ja je za Emu naj­ve­ći idol. – Vo­lje­la bih bi­ti kao ona, ali tre­nu­tač­no se ne za­ma­ram nje­zi­nim us­pje­hom. Na svjet­ski iz­bor idem po­naj­pri­je da se do­bro za­ba­vim i stek­nem no­va is­kus­tva – naj­av­lju­je Ema ko­ja će na­še bo­je bra­ni­ti na svjet­skom iz­bo­ru ko­ji bi se tre­bao odr­ža­ti 2020. go­di­ne. Pred­stav­lja­nje na mod­noj pis­ti ne­će joj bi­ti pro­blem jer, una­toč mla­dim go­di­na­ma, već ima za­vid­no is­kus­tvo s re­vi­ja­ma. Svo­je­vre­me­no se ba­vi­la ma­ne­kens­tvom, a do­bro je poz­na­ta i me­đu do­ma­ćim di­zaj­ne­ri­ma. – Bi­la je u mod­nim agen­ci­ja­ma i no­si­la re­vi­je za hr­vat­ske pojmove dos­ta ja­ke. Proš­lo se lje­to go­vo­ri­lo o to­me da bi tre­ba­la oti­ći u Mi­la­no. Ta­mo ju je sla­la nje­zi­na agen­ti­ca, no ja ni­sam bi­la za to jer je ta­da bi­la još ma­lo­ljet­na – go­vo­ri D. Gračan, ko­ja je svo­joj mi­lje­ni­ci po­dr­šku iz pr­vog re­da pru­ži­la i ti­je­kom re­vi­je Ivi­ce Sko­ke, či­je je kre­aci­je Ema no­si­la na Tjed­nu mo­de ovog pro­lje­ća. Osim maj­ke, pro­de­ka­ni­ce i pro­fe­so­ri­ce na Fa­kul­te­tu za me­nadž­ment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu, Emi bez­u­vjet­nu po­dr­šku pru­ža i otac, poz­na­ti no­go­met­ni tre­ner Ne­nad Gračan.

– On je čvr­sta ru­ka od­go­ja u na­šoj obi­te­lji. Ema je ka­rak­ter­no nje­mu dos­ta slič­na ta­ko da mis­lim da za­to ja­ko do­bro funk­ci­oni­ra­ju za­jed­no jer jed­na­ko raz­miš­lja­ju – ot­kri­va ne­ka-

daš­nja Kra­lji­ca svi­je­ta, ko­ja se sa­svim raz­li­ku­je od svo­je kće­ri ka­da su u pi­ta­nju sva­kod­nev­ne obve­ze. – Glav­na je raz­li­ka iz­me­đu nas to što ja ra­dim pu­no stva­ri u ma­lo vre­me­na, a ona ma­lo stva­ri u pu­no vre­me­na. Ja­ko je te­me­lji­ta, sa­vjes­na i od­go­vor­na. Pri­mje­ri­ce, ja uvi­jek kas­nim, ali na kra­ju ipak sve stig­nem, to je po­ne­kad lju­ti i zbog to­ga me zna čes­to kri­ti­zi­ra­ti – sa smi­je­škom priz­na­je Da­ni­je­la, ko­ja sa su­pru­gom Ne­na­dom ima još dvi­je kće­ri, 13-go­diš­nju Al­mu i 15-go­diš­nju La­uru. La­ura, za raz­li­ku od Eme, kre- nu­la je oče­vim sto­pa­ma, dok je naj­mla­đa kći sve vi­še po­ka­zu­je in­te­res za umjet­nost. – One su po­sve raz­li­či­te. La­ura je sport­ski tip, dok je Ema u mod­nim vo­da­ma na me­ne. Naj­mla­đu kćer ne za­ni­ma ni sport ni mo­da, ona je umjet­nič­ki tip. Pi­še knji­ge, pri­če, svi­ra gi­ta­ru, kla­vir i vi­oli­nu, a obo­ža­va i ja­ha­nje – po­nos­no go­vo­ri maj­ka tri­ju kće­ri ko­ja i da­lje iz­gle­da bes­pri­je­kor­no. Taj­na nje­zi­ne sa­vr­še­ne li­ni­je oči­to le­ži u do­brim ge­ni­ma jer na pre­hra­nu, ka­ko ka­že, uop­će ne pa­zi. – Ne­ka­da sam se bri­nu­la o to­me, ali sa­da vi­še ne. Kad se sku­pi druš­tvo, ne vo­lim bi­ti par­ti­brej­ker. Ne vo­lim i ne je­dem me­so, ali za­to obožavam slat­ko i u nje­mu uži­vam. Upra­vo se zbog ve­se­lim ovim blag­da­ni­ma ko­ji nam sli­je­de – is­ti­če Da­ni­je­la, ko­ja je pro­tek­lih da­na oku­pi­ra­na pripremom pros­la­ve za no­vo­pe­če­nu Kra­lji­cu Hr­vat­ske. Sla­vit će se u nji­ho­vu res­to­ra­nu u Iči­ći­ma, a bit će to, pre­ma naj­a­va­ma, ve­li­ka fe­šta po uzo­ru na onu ko­ja je pri­je 28 go­di­na pri­re­đe­na Da­ni­je­li na­kon osva­ja­nja ti­tu­le Kra­lji­ce svi­je­ta.

Ma­ma Da­ni­ela ju po­dr­ža­va, a Emi je obra­zo­va­nje na pr­vom mjes­tu, že­li pos­ta­ti or­to­don­ti­ca

Kći Da­ni­ele Mi­ha­lić, biv­še Kra­lji­ce svi­je­ta i Ne­na­da Gra­ča­na, no­go­met­nog tre­ne­ra, pos­ta­la je no­va Kra­lji­ca Hr­vat­ska

Zbog ino­zem­nog an­ga­žma­na ski­nu­la je če­ti­ri cen­ti­me­tra u stru­ku, a zbog iz­bo­ra za Kra­lji­cu Hr­vat­ske mo­ra­la se udeb­lja­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.