ŽE­NA KO­JA JE ZA­MI­JE­NI­LA KAR­ME­LU VUKOV COLIĆ

Iva­na Vi­lo­vić no­vo je stal­no vo­di­telj­sko li­ce u “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - sadržˇaj - Pi­še: Sa­mir Mil­la

Od­la­skom Kar­me­le Vukov- Colić s HRT-a jed­na od naj­po­pu­lar­ni­jih emi­si­ja HRT-a “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska” iz­gu­bi­la je pre­poz­nat­lji­vo li­ce. No od proš­log tjed­na u vo­di­telj­sku sto­li­cu usko­či­la je Iva­na Vi­lo­vić, vo­di­te­lji­ca i ured­ni­ca ko­ju gle­da­te­lji zna­ju iz emi­si­je “Do­bar dan, Hr­vat­ska”. Iva­na je u obje emi­si­je sti­gla na po­ziv ured­ni­ce odje­la Mo­za­ik HTV-a Ane Mi­lić, ko­ja do­bro poz­na njen rad bu­du­ći da su su­ra­đi­va­le u emi­si­ji “Iza ekra­na” pa je to vje­ro­jat­no i bio mo­tiv da je po­zo­ve u vo­di­telj­sko-ured­nič­ki tim. – Za me­ne je pri­je sve­ga iz­a­zov vo­di­ti emi­si­ju kao što je “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska”. Kar­me­la je u toj emi­si­ji pro­ve­la 25 go­di­na i gle­da­te­lji su je ja­ko vo­lje­li. Ja sam na sa­mo­me po­čet­ku i tek će­mo vi­dje­ti ka­ko će pu­bli­ka re­agi­ra­ti. Vri­je­me će po­ka­za­ti. U sva­kom slu­ča­ju, za­hval­na sam na pru­že­noj pri­li­ci – ka­za­la nam je Iva­na Vi­lo­vić te us­po­re­di­la su­dje­lo­va­nje u HRT-ovim emi­si­ja­ma. – U emi­si­ji “Do­bar dan, Hr­vat­ska” i ured­ni­ca sam i vo­di­te­lji­ca. U do­go­vo­ru s ko­le­gom Bra­ni­mi­rom Far­ka­šem bi­ram te­me i do­go­va­ram gos­te. To je ma­lo zah­tjev­ni­ji an­ga­žman. U “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska” sa­mo sam pre­zen­te­ri­ca u stu­di­ju, a za sa­dr­žaj emi­si­je za­du­žen je net­ko od dnev­nih ured­ni­ka. No to je opet dru­ga­či­ji tip su­rad­nje s ko­le­ga­ma. Do­bro ju­tro je po­gon sa­či­njen od ja­ko pu­no lju­di ko­ji ni­su vid­lji­vi na ma­lim ekra­ni­ma, ali su ite­ka­ko zas­luž­ni da sva­ka se­kun­da emi­si­je od go­to­vo tri i pol sa­ta uži­vo bu­de emi­ti­ra­na bez gre­ške – do­da­la je Vi­lo­vić. Iva­ni ni­je te­ško pa­lo us­ta­ja­nje u pet sa­ti bu­du­ći da je, ka­ko ka­že, ju­tar­nji tip, a rad­ni dan joj je uobi­ča­jen, kao i svim dru­gim ured­ni­ci­ma. Osim vo­đe­nja emi­si­je, tu je i pu­no re­dak­cij­skih sas­ta­na­ka, ali i pri­pre­ma za sa­mu emi­si­ju, a na pi­ta­nje s ko­jim vo­di­te­ljem naj­vi­še vo­li ra­di­ti u emi­si­ji “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska” od­go­va­ra “di­plo­mat­ski”. – Do­sad sam ima­la pri­li­ke ra­di­ti s Bra­ni­mi­rom Far­ka­šem, Le­onom Čulj­kom, Og­nje­nom Go­lu­bi­ćem i Da­vo­rom Me­š­tro­vi­ćem. Svi su oni vr­hun­ski pro­fe­si­onal­ci u svom pos­lu, ka­ko vo­di­telj­skom ta­ko i ured­nič­kom. Ima­ju pu­no is­kus­tva i pu­no zna­nja ko­je mo­gu pre­ni­je­ti dru­gi­ma. A ja upi­jam kao spu­žva… Ne pos­to­ji ni­jed­na te­ma ko­ju bih htje­la iz­bje­ći. U emi­si­ja­ma “Do­bro ju­tro” i “Do­bar dan, Hr­vat­ska” nas­to­ji­mo uvi­jek otva­ra­ti te­me ko­je za­ni­ma­ju ši­rok krug gle­da­telj­stva. Ba­vi­mo se sva­kod­nev­nim pro­ble­mi­ma gra­đa­na, ak­tu­al­nim druš­tve­nim pi­ta­nji­ma, a tru­di­mo se u po­pla­vi ne­ga­tiv­nih vi­jes­ti pro­na­la­zi­ti i po­zi­tiv­ne pri­mje­re – iz­dva­ja Vi­lo­vić ko­ja će ovu go­di­nu pam­ti­ti po no­vim pos­lov­nim iz­a­zo­vi­ma, a naj­sret­ni­ja bi bi­la kad bi se sve to po­no­vi­lo i u 2019. – Blag­da­ne ću pro­ves­ti kod ku­će, u kru­gu obi­te­lji – u druš­tvu svo­jih ro­di­te­lja, ses­tre i svo­je de­se­to­go­diš­nje kće­ri. Ne­ko ću vri­je­me odvo­ji­ti i za bo­ra­vak pred te­le­vi­zo­rom, za što ina­če ne­mam baš pu­no vre­me­na. Na­dok­na­dit ću film­sko gra­di­vo jer HTV pri­pre­ma od­li­čan bo­žić­ni i no­vo­go­diš­nji pro­gram. S nes­trp­lje­njem oče­ku­jem nas­lo­ve po­put La, La Lan­da, Po­vrat­ni­ka i Dje­voj­ke u vla­ku, a sa svo­jom ću kće­ri si­gur­no po­nov­no gle­da­ti i cik­lus fil­mo­va o Har­ryju Pot­te­ru – ka­za­la je Vi­lo­vić.

URED­NI­CI I VODITELJICI OVO JE BI­LA GO­DI­NA ZA PAM­ĆE­NJE, NA­DA SE DA ĆE TAK­VA BI­TI I IDUĆA

Ju­tar­nji tip Iva­ni Vi­lo­vić ni­je pro­blem di­za­nje u pet sa­ti uju­tro ka­ko bi se pri­pre­mi­la za emi­si­ju. U slo­bod­no vri­je­me obo­ža­va gle­da­ti fil­mo­ve s kćer­ki­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.