Što gle­dam na te­le­vi­zi­ji:

Ve­se­lim se no­vo­go­diš­njem pro­gra­mu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Ton­ci­ca Ce­lju­ska, ured­ni­ca i vo­di­te­lji­ca „U svom fil­mu“, HTV

Ne pro­pu­štam Ro­ber­ta Knja­za, i nje­go­va sam naj­ve­ća obo­žav­te­lji­ca! Ne­dje­lju pla­ni­ram pre­ma nje­go­vim Svjet­skim fe­šta­ma...sva­ki se­ri­jal ko­ji na­pra­vi me odu­še­vi. Pri­je sam gle­da­la Ka­ta­ri­nu Ve­li­ku, no Knjaz je po­bi­je­dio. Vo­lim gle­da­ti i se­ri­ju Men­ta­list, i naj­češ­će se­ri­je pra­tim nak­nad­no, u sni­ma­li­ci. Vo­lim pogledati do­bar film i ve­se­lim se no­vo­go­diš­njem pro­gra­mu, jer HTV ove go­di­ne nu­di obi­lje do­brih fil­mo­va. Po­gle­dat ću i Za­gre­bu­lje - spe­ci­jal­nu epi­zo­du Ma­log mis­ta 1.1.2019. na HTV1 ko­ja je pro­na­đe­na u na­šoj ar­hi­vi.’’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.