JE­LE­NA ROZGA IS­KRE­NO O LJU­BA­VI

‘Za lju­bav uvi­jek imam vre­me­na, a ona pra­va ni­je taj­na, kad je bu­dem ima­la, svi će to vi­dje­ti’

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Raz­go­va­ra­la: Mia Bu­va Sni­mi­li: Pe­tar Vi­lo­vić, John Pav­lish

Ri­jet­ke slo­bod­ne tre­nut­ke Je­le­na Rozga uvi­jek nas­to­ji pro­ves­ti u druš­tvu obi­te­lji. Split joj je ovih da­na omi­lje­na des­ti­na­ci­ja u ko­joj uži­va za­jed­no s obi­te­lji i dra­gim pri­ja­te­lji­ma. No, sve što je li­je­po krat­ko tra­je pa ta­ko i Je­le­nin bo­ra­vak u rod­nom gra­du. Pje­va­či­ca već spre­ma ko­fe­re za put u Cr­nu Go­ru gdje će za­jed­no s obo­ža­va­te­lji­ma do­če­ka­ti No­vu go­di­nu. A što si že­li u 2019. i ža­li li za či­me u go­di­ni na iz­ma­ku Je­le­na je ot­kri­la u ve­li­kom in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list. Pje­va­či­ca nam je po­vje­ri­la i za­što je ne­će­mo gle­da­ti na Do­ri idu­će go­di­ne, a osim o glaz­bi s na­ma je po­di­je­li­la i ne­ke stva­ri iz pri­vat­nog ži­vo­ta. Priz­na­la nam je či­me je mu­ška­rac mo­že osvo­ji­ti, a ot­kri­la i da tre­nu­tač­no osje­ća lep­ti­ri­će u tr­bu­hu. Pro­go­vo­ri­la je i o zdrav­s­tve­nom sta­nju i pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se no­si već go­di­na­ma i priz­na­la pla­ni­ra li po­du­zet­nič­ki pot­hvat po uzo­ru na ko­le­gi­ce s es­tra­de.

Ka­ko ste pro­ve­li bo­žić­ne blag­da­ne? Jes­te li si da­li odu­ška ka­da je ri­ječ o blag­dan­skoj tr­pe­zi? Što se sve naš­lo na va­šem blagdanskom sto­lu?

Bo­žić­ne blag­da­ne pro­ve­la sam s naj­dra­žim lju­di­ma, na­rav­no uz bo­ga­tu tr­pe­zu jer kad će se čo­vjek opus­ti­ti ako ne ti­je­kom praz­ni­ka? Na­rav­no da sam da­la se­bi odu­ška ka­da su hra­na i de­li­ka­te­se u pi­ta­nju, lju­bi­telj sam ukus­nih spe­ci­ja­li­te­ta i tra­di­ci­onal­ne do­ma­će ku­hi­nje kao i na­še me­di­te­ran­ske.

Pri­pre­ma­te li blag­dan­ske de­li­ci­je sa­mi ili to pre­pu­šta­te dru­gi­ma?

Mo­gu po­ne­što i sa­ma, ali čar sve­ga jest oku­pi­ti se s vo­lje­nim lju­di­ma, naz­dra­vi­ti i pri­pre­ma­ti do­ček i stol. Ta opu­šte­na at­mo­sfe­ra ka­da za­bo­ra­vi­mo na pro­ble­me, na po­sao, na stres i svi se fo­ku­si­ra­mo na li­je­pe pri­če, us­po­me­ne i nji­ho­vo stva­ra­nje.

U no­vu go­di­nu uplo­vit će­te rad­no. Ka­kav se do­ček spre­ma?

Da, no­vu go­di­nu pro­vest ću rad­no, nas­tu­pam u Cr­noj Go­ri, i što se do­če­ka no­vo­go­diš­nje no­ći ti­če, je­di­no mi je važ­no da pu­bli­ka bu­de u do­brom ras­po­lo­že­nju, da bu­de pra­va uža­re­na no­vo­go­diš­nja at­mo­sfe­ra i da uži­va­mo svi za­jed­no, me­ni će to bi­ti naj­ljep­ši dar.

Po­čet­kom lis­to­pa­da obja­vi­li ste no­vu pje­smu “Os­ta­ni” ko­ju pot­pi­su­je poz­na­ta re­gi­onal­na zvi­jez­da Emi­na Ja­ho­vić. Ka­ko je doš­lo do su­rad­nje s Emi­nom? Jes­te li raz­miš­lja­li o to­me da pje­smu pre­tvo­ri­te u du­et?

Do su­rad­nje je doš­lo spon­ta­no, Emi­na mi je pos­la­la pje­smu i ka­da sam je pres­lu­ša­la, pos­la­la sam je dra­gim lju­di­ma od po­vje­re­nja da ču­jem nji­ho­vo miš­lje­nje. Na­kon pu­no po­zi­tiv­nih re­ak­ci­ja, pje­smu sam pus­ti­la kod ku­će, sa­ma, za­žmi­ri­la i osje­ti­la je ona­ko ka­ko sa­mo izvo­đač mo­že osje­ti­ti pje­smu ko­ja je baš na­pi­sa­na za nje­ga. I to je bi­lo to, pje­sma je snim­lje­na.

Vr­lo ste taj­no­vi­ti kad je lju­bav u pi­ta­nju. Na­kon pre­ki­da po­s­ljed­nje i je­di­ne ve­ze ko­ju ste jav­no priz­na­li ako se ne va­ram, po­ve­zi­va­li su vas s ne­ko­li­ci­nom mu­ška­ra­ca. Bi­lo je tu no­go­me­ta­ša, fit­ness tre­ne­ra... Ko­li­ko je bi­lo is­ti­ne u tim na­pi­si­ma?

Uvi­jek se sva­šta pi­sa­lo, to­ga je bi­lo i bit će. Je­di­no mi pre­os­ta­je da se usa­vr­ša­vam, da me po­ve­zi­va­nje s ne­kim lju­di­ma ko­je i ne poz­na­jem ili su mi pri­ja­te­lju uop­će ne di­ra jer ne­ke stva­ri ne mo­že­te pro­mi­je­ni­ti. Za me­ne je lju­bav ča­ro­li­ja, za lju­bav se bo­rim, pra­va lju­bav ni­je taj­na, kad je bu­dem ima­la, svi će to vi­dje­ti.

PJE­VA­ČI­CA SE VE­SE­LI POVRATKU DORE, NA KO­JOJ JE I ONA ZAPOČELA KA­RI­JE­RU, ALI O PONOVNOJ PRIJAVI NA NA­TJE­CA­NJE NE RAZ­MIŠ­LJA JER JOJ, KA­ŽE, NE­DOS­TA­JE HRA­BROS­TI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.